KÜTÜPHANE

Y
YAKUP CEM

1949 yýlýnda iran`ýn Tebriz kentinde doðdu. Çocukluðundan beri resme olan büyük tutkusu, daha sonra ünlü bir sanatçý ve hoca olan Hacý islamiyan`ýn yanýnda pekiþti. Daha sonra büyük beðeni toplayan tezhip, minyatür, oryantal resim çalýþmalarýyla; ingiltere`de Oxford, Paris`te Osmanlý`nýn Kuruluþunun 700. Yýlý etkinlikleri kapsamýnda, Los Angeles Fullerton`da (California State Art University) ve New York`da sergiler açtý. Pek çok karma sergide eserleri sergilendi.

Yakup Cem, hayatta olup da eserleri müzayedelerde satýþa sunulan ender sanatçýlardandýr. Deri, kemik, boynuz, baða, sedef altýn ve mücevher gibi bir çok materyali büyük bir hünerle kullanan sanatçýnýn eserlerinde, sabýrla iþlenen üst düzey detaylarýn yanýsýra, derin bir edebi altyapýnýn da izleri göze çarpar.

Minyatür ve resimlerindeki yetkinliðin altýnda yatan sýrlardan biri, kullandýðý fýrçalarýn ve diðer malzemenin özgünlüðüdür. Kedinin boynundan aldýðý kýllarý güvercin teleðinden geçirerek hazýrladýðý fýrçalarý kullanarak, gene kendi yaptýðý büyüteç altýnda çalýþmalarýný gerçekleþtirmektedir.

Sanatçý, özellikle yaðlýboyada özel bir teknik geliþtirmiþ, altýn uygulama ve kabartma metodlarýný son derece ustaca kullanmýþtýr. Uzun yýllar Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi`nde öðretim üyeliði yapan sanatçý, halen New York`ta çalýþmalarýný sürdürmektedir.

YUSUF BÝLGE

1959’da Edremit’te doðan sanatçý, orta ve lise öðrenimini Ayvalýk’ta tamamladý. 1978-1980 Marmara Üniversitesi Resim Bölümü’ne devam etti. 1986’da Bremen Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Resim ve Heykel Bölümü, Prof. Waldemar Otto Atölyesini Meister Schüler olarak bitirdi. Ýki yýl sonra kendi atölyesini kurdu ve 1990 yýlýnda devlet bursu ile ikinci atölyesini açtý. 1991 yýlýnda Bremen Göçmen Sanatçýlar Birliði’nin baþkanlýðýna seçildi. 1996 yýlýnda Yeni Atölye ve üretici galerisini açarak, bu tarihten itibaren sadece galerisinde kültürel faaliyet ve sanatsal çalýþmalarýna devam etti. 1996-2007 yýllarý arasýnda bir yandan Akademiye hazýrlama kurslarýnda eðitim verirken, bir yandan da ARD - WDR gibi Alman TV kanallarý jçin yaptýðý mahkeme ressamlýðýný sürdürdü. Halen çalýþmalarýný kendi atölyesinde sürdüren sanatçý, kiþisel sergilerinin yanýsýra pek çok da karma sergiye eser vermiþtir.

YUSUF TARIM

1959 yýlýnda Rize Hemþin’de doðan sanatçý, Samsun Endüstri Meslek Lisesi’nin Makine Modeli Bölümü’nü bitirdikten sonra, beþ yýl kadar bir süre kendi aile þirketinde çalýþmýþ, 1984 yýlýnda Manisa’da iþletmecilik yapmaya baþlamýþtýr. Resim çalýþmalarýna burada baþlayan sanatçý, Baðbozumu Resim Yarýþmasý’nda birincilik ve ikincilik ödüllerini kazanmýþtýr. 1991’de Esbank Resim Yarýþmasý’nda resimleri sergilenmeye deðer görülmüþ ve sonrasýnda da çeþitli resmi yarýþmalarda eserleri sergilenmiþtir. 1995 yýlýnda Bodrum’a yerleþen Yusuf Tarým, kýsa bir süre Dr. Ayla Eriþ Atölyesi’ne devam etmeye baþlamýþtýr. Yurtiçi ve yurtdýþýndaki bir çok koleksiyonda resimleri bulunan sanatçý, halen Bodrum’daki kendi atölyesinde çalýþmalarýna devam etmektedir.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1430033

  Paylaş