KÜTÜPHANE

V
VAFTÝZ KAÞIÐI

Bir zamanlar vaftiz törenine gelen ‘vaftiz babasý/annesi’ bebeðe hediye olarak kaþýk getirirmiþ. Aile varlýklýysa kaþýk gümüþten olurmuþ, deðilse, ya ahþap ya da kalaylý bakýrdan götürülürmüþ. ‘aðzýnda gümüþ kaþýkla doðmak’deyimi buradan gelirmiþ.

VALENTÝN REKUNENKO

1955 yýlýnda Ukrayna, Tokmak doðumlu olan Valentine Rekunenko, 1974 yýlýnda Ukrayna, Dnepropetrovsk Güzel Sanatlar Okulu’ndan mezun olmuþtur. 1978 yýlýndan itibaren, Kiev, Moskova, St. Petersburg baþta olmak üzere, Sovyetler Birliði’nin tamamýnda sergiler düzenlemiþ, karma etkinliklere katýlmýþtýr. 1987 yýlýndan bu yana Union of Artists of USSR (SSCB Sanatçýlar Birliði) ve Union of Artists of Ukraine (Ukrayna Sanatçýlar Birliði) üyesi olan sanatçý, 1998 ve 2001 yýllarýnda, üç yýlda bir yapýlan Triennial Painting Exhibitions sergilerine Kiev ve Moskova’da, 2005 yýlýnda da Union of Artists of Zaporozhye’s Foundation (Zaporozhye Sanatçýlar Birliði Vakfý) 45. Kuruluþ yýldönümü sergisine katýlmýþtýr. Sanatçýnýn; Rusya, Ukrayna, Polonya, eski Yugoslavya ülkeleri, Almanya ve ABD’nde pek çok özel koleksiyonlarda ve Ukrayna’nýn Zaporozhye ve Tokmak kentlerindeki müzelerde eserleri bulunmaktadýr.

VEYSEL AKKUÞ

Resim çalýþmalarýna 1998 yýlýnda Karayollarý Genel Müdürlüðü resim atölyesinde baþlayan sanatçý, çoðunluðu yurt içinde olmak üzere pek çok karma sergiye katýlmýþtýr. Ýki kiþisel resim sergisi açmýþ olan Veysel Akkuþ halen Hikmet Çetinkaya ve Erdoðan Seçil ile birlikte resim çalýþmalarýna devam etmekte ve Karayollarý Genel Müdürlüðü`nde inþaat mühendisi olarak görev yapmaktadýr.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1430034

  Paylaş