KÜTÜPHANE

T
TUNCAY ÞEVKETOÐLU

1966’da Bulgaristan’da doðan Tuncay Þevketoðlu, resim ve doku çalýþmalarýna 1999 yýlýnda Ýstanbul’da baþladý. Sanat hayatýnýn baþýndan bugüne dek “sürekli deðiþim”i benimseyen sanatçý, devinimin getirdiði yeniliklerle çalýþmalarýný renklendirmeye çalýþmaktadýr.

Þevketoðlu, Ýstiklal’de tramvay, Ortaköy’de cami, Galata’da kule ve Mevlevihane’de semazendir. Sýnýr koymadan, kimilerinin üsluptan dolayý yadýrgayabileceði modern bir tarzda, varolan eskiyi özgün bir çerçevede günümüze taþýyarak ve sürekli yenilenerek Ýstanbul’un güzelliklerini bize göstermeye devam ediyor.

Sanatçý, 7’sý kiþisel, 2’si karma olmak üzere 8 ulusal, 1 uluslararasý sergiye katýlmýþtýr.

TÜLÝN DEMÝR

1957’de Niksar’da doðdu.

1977’de Samsun Eðitim Enstitüsü Resim-Ýþ bölümünden mezun oldu.

1986’da Gazi Üniversitesi Eðitim Fakültesi Resim-Ýþ bölümünde lisans tamamladý.

Halen TED Ankara Koleji’nde resim öðretmeni olarak görev yapýyor. Doða izlenimlerini kendine özgü naif bir tavýrla tablolarýna yansýtan Tülin Demir, mesleði olan resim öðretmenliðini çok severek yaptýðýný, çocuklarý ve onlarýn etkileþiminden uzak olarak ürettikleri resimlerini çok sevdiðini ifade etmektedir.

Sanatçý “Birleþmiþ Ressamlar ve Heykeltýraþlar Derneði” ve “Sanat Eðitimcileri Derneði” üyesidir. Birçok karma sergiye katýldý. Kitap resimledi.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1430033

  Paylaş