KÜTÜPHANE

S
SADIK ERK

TOKAT Zile 1953 doðumlu sanatçý ilk sanat öðrenimini Orta okul ve lisede resim hocasý Fikret TARHAN`dan aldý.1982 yýlýnda resimleri üzerinde köklü bir etki yaratacak olan MAHMUT CUDA ile tanýþtý.Onun kullandýðý tekniði benimseyerek nesnel gerçekliðe uyumlu resimler yaptý. Kendini yetiþtirmeye karar vermiþ bir sanatcý adayýnýn hangi yönde etkili olabileceðini saptayýp, eðitimini belirlemesi "OTODÝDAKT" olmanýn da bir koþulu kuþkusuz. SADIK ERK`in resimlerinden bir kaçýný daha önce müzayede salonlarýnda akýp giden resimler arasýnda görmüþtüm. Ýlgimi çeken bu resimlerin sahibi özellikle Natürmort çalýþmalarýnda nesnenin duru görüntüsünü tuvale aktarmakta Akademik Eðitimden geçmiþ sanatcýlarla boy ölçüþecek bir düzey tutturmakta hiç de zorlanmýyor izlenimi vermekteydi. Konu ayrýmý bir sanatcýnýn anlatým biçimi açýsýndan sorun yaratmasa bile SADIK ERK`in Foto Gerçekci bir çizgiye oturan resimleri için ölü doða temasý seçkin bir vizyona aracýlýk yapabilmektedir. Ayrýcalýklý olmak dün olduðu gibi bugün de herkese özgü bir yetenek deðildir.
Ýlk Kiþisel Sergisini Ankara`da TEKU Sanat Galerisinde açan sanatcýnýn Hacimselliði Doðasal Gerçekliðin Otantik Ölçülerine baðlý kalarak duru bir anlatým içinde vurguladýðý resimleri ölü doða ve peysaj türleri çevresinde yoðunlaþýr. Çalýþmalarýný Ankara`da sürdüren sanatcýnýn Özel Koleksiyonlarda, yurt içinde ve T.C Kültür Bakanlýðý Koleksiyonlarýnda eserleri mevcuttur.

SALVATORE RODRIQUEZ

1934 Napoli doðumlu sanatçý artistik Liceo kolejini bitirdikten sonra 1957 senesinde Napoli güzel sanatlar akademisini bitirmiþtir. Uzun yýllar ünlü Napoli’li ressamlarýn asistanlýðýný yapmýþ olup ýþýk gölge oyunlarý konusunda yaptýðý çalýþmalarla Ýtalya’da haklý bir üne kavuþmuþtur. Rodriquez baþta Ýtalya olmak üzere birçok uluslar arasý kiþisel sergi yapmýþ ve en son sergisini 2005 yýlýnda Amerika’da Raphael Gallery’de gerçekleþtirmiþtir. Ünlü Ýtalyan sanat eleþtirmenleri, C. Elvini ve S. Gemma gibi isimlerden çok olumlu eleþtiriler almýþtýr. Sn. Fabio Maresca (Maresca Gallery) ve Rc Gallery organizasyonlarýyla son sergisini Bilkent Sanat Sokaðý’nda gerçekleþtirmektedir.

SAÝM DURSUN

1959 Elazýð´da doðdu.

Artvin Öðretmen Lisesinde, Resim Öðretmeni Hatice Yüksel´in yönlendirmesiyle resime gönül verdi. 1989 yýlýnda Beyoðlu Belediyesi Sanat Galerisi´nde tanýþtýðý Fransýz sanat tarihçisi Didier Vacher´in ilgi ve desteðiyle 1989 - 2003 yýllarý arasýnda Ýstanbul ve Fransa´da atölye çalýþmalarý yaptý.

Bugüne dek yurt içi ve yurt dýþýnda 44 kiþisel sergi açtý.

SELÝM GÜVENTÜRK

1951 yýlýnda Ankara’da doðan Selim Güventürk, 1978 yýlýnda aðaç maketleri ve heykelleri üzerinde çalýþýrken, sonradan özgün bir yaðlý boya tekniðine dönüþecek olan çalýþmalarýn ilk adýmlarýný keþfetmiþtir. Fýrça ve spatul kullanmayý gerektirmeyen bu özgün teknik, sanatçýnýn sürekli yeni buluþlarýna ve uygulamalarýna olanak tanýmasý nedeniyle de her yýl daha geliþmiþ yapýtlarýn ortaya çýkmasýný saðlamýþtýr.

Kiþisel sergiler dýþýnda birçok karma sergiye de katýlan sanatçý, 2007 yýlý itibarýyla çalýþmalarýný Real Collection galerilerinde sergilemektedir.

SEZAÝ KARA

1959 ‘da Gümüþhane doðumlu olan sanatçý, Gazi Üniversitesi Gazi Eðitim Fakültesi Resim Bölümü’nü ve Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü bitirmiþtir. Adana ÝTÝA Eðitim Fakültesi’ne bir süre devam eden Sezai Kara, Kayhan Keskinok atölyesinde resim çalýþmalarý yapmýþ, bir dönem yurtdýþý müzelerde sanat incelemelerinde bulunmuþtur. 20 kiþiþel sergi açan sanatçý, çok sayýda yarýþmalý, karma ve uluslararasý sergiye katýlmýþtýr. Sanatçýnýn eserleri yurtiçi, yurtdýþý resmi ve özel koleksiyonlarda yer almaktadýr. Yeþil ve mor tonlarýn egemen olduðu, sýcak lekeleri kontrast renk etkileri oluþturacak formlarda kullandýðý resimlerinde, saydam nesneler üzerindeki ýþýk yansýmalarý dikkat çeker.

SEZGÝN YÜKSEL

1987 ODTÜ Mimarlýk Fakültesi, Þehir ve Bölge Planlama Bölümü ile 1988 KTÜ Resim Bölümü, Grafik Ana Sanat Dalý Üniversite birincisi olarak mezun olan ve 1988 yýlýn’dan beri Bakanlýðýmýz Trabzon Kültür Tabiat Varlýklarý Koruma Kurulu Bölge Müdürlüðün’de görev yapmaktadýr.

SUNA ÖZKALAN

1936 Kayseri doðumlu olan sanatçý, resim çalýþmalarýna 1965 yýlýnda Türk-Amerikan Derneði resim kurslarý ile baþlar. 10 yýl kadar süren bu çalýþmalarýnda, Lütfü Günay ve Refik Ekipman’dan resim, Prof. Lingren’den gravür dersleri almýþtýr. 1968 yýlýnda Ýmren Erþen, Necla Özbay, Nurtaç Özler, Gülsen Erdoðan ve Sezen Palabýyýk ile birlikte kurduklarý Altýlar Grubu’na daha sonra Tayyar Eren ve Lütfü Çetin de katýlmýþtýr. Ýlk dönemlerinde uzun süre desen ve nü üzerine odaklanan Suna Özkalan, 1970 sonrasýnda Ankara Altýndað gecekondularý ve özellikle Foça kasabasýný tavallerine aktarmýþtýr. Yaklaþýk 20 yýldýr ise Cumhurbaþkanlýðý Senfoni Orkestrasý provalarýný izleyerek resme dökerken bir yandan da Lütfü Günay’la baþladýðý soyutlama çalýþmalarýný sürdürmektedir. 1987’de baþladýðý heykel çalýþmalarý da Ankara Sanat Derneði’nin açtýðý yarýþmada gravürleri ile birlikte ödüle layýk görülmüþtür. Bunun yanýsýra DYO Resim Yarýþmalarýnda baþarý ödülü almýþ, UNESCO 35 Yaþ Yarýþmasý sonrasýnda eserleri sergilenmiþtir. Yurtta ve yurt dýþýnda 50’yi aþkýn kiþisel sergi ve kýzý Filiz Onat’la ortak sergiler gerçekleþtirmiþ, Birleþmiþ Ressamlar ve Altýlar Grubu sergilerine katýlmýþ olan sanatçýnýn, yurt içi ve yurt dýþýnda bir çok koleksiyonda eserleri yer almaktadýr.

SÜLEYMAN ÞAHÝN

1949 YILINDA Sivrihisar’ýn Günyüzü nahiyesine baðlý Beyyayla köyünde dünyaya gelmiþim. Ýlkokulu 4. sýnýfa kadar burada okudum. Ailemin ekonomik koþullarýna yardýmcý olabilmek için ilkokulu býrakarak Ankara’ya buranýn bir kýyý semtinde çobanlýk yapmaya geldim. Burada kara kalem çalýþmalarýna devem ederken bir yandanda inek otlatýyordum. Daha sonra çobanlýk yapmayý býrakarak inþaatlarda yaðlý boyacýlýk yapmaya baþladým. Bu meslek çok hoþuma gidiyordu. Ýnþaattan artan yaðlý boyalarý alarak parmakla resimler yapýyordum. Bu çalýþmalarýmý 1968 yýlýnda Ankara’da Türk-Ýþ Sanat galerisinde sergiledim. O devrin Cumhurbaþkaný rahmetli Ýsmet Ýnönü’nünde izlediði kiþisel sergimdeki tüm tablolarýmý satarak Profesyonelliðe ilk adýmýmý attým. Artýk gece gündüz çalýþýyordum. Cadde ve sokaklarda, býkmadan yoðun bir uðraþla resim çalýþmalarýmý sürdürüyordum.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1430031

  Paylaş