KÜTÜPHANE

R
RABÝA ÇALIÞKAN

Balýkesir doðumlu olan sanatçý,1984-1988 yýllarýnda Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Ýdaresi Yüksek Okulu’ndan mezun olarak, 1993 yýlýna kadar deri tasarýmý ve uygulamasý üzerine çalýþmalar yürütmüþtür. 1997 yýlýnda Gazi Üniversitesi Resim Bölümü’nü bitiren Rabia Çalýþkan, çocuk kitaplarý resimleme çalýþmalarýnýn yanýsýra, Anadolu Ateþi Dans Grubu’nun deri giysi ve aksesuar tasarýmlarýna da imza atmýþtýr. 2004 yýlýnda sanat eðitimi alanýnda yüksek lisansýný tamamlayan sanatçý halen Milli Eðitimde sanat eðitimcisi olarak görev yapmaktadýr. Uluslararasý Plastik Sanatlar Derneði (UPSD) ile Birleþmiþ Ressamlar ve Heykeltýraþlar Derneði (BRHD) üyesi olan Çalýþkan’ýn yurtiçi ve yurtdýþý koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadýr.

RAHÝM MEHMETOV

1927 Baku’de doðduokulundan mezun oldu 1958 Muhin adýna Sankt Petersburg Ressamlýk Akademisinde Anýt /monumental/ Resim Bölümünden mezun oldu. /Prof Rublov atölyesi / 1959 Azerbaycan Devlet Ressamlýk Ýttifagý üyesi oldu. IV SSRÝ Ressamlarý Kurultayýnda numayande seçildi. Azerbaycan Ressamlýk Ýttifakýnýn idare heyeti üzvü seçildi.

REMZÝ TAÞKIRAN

Remzi Taþkýran 1961 yýlýnda Adýyaman`da doðdu. Lise öðrenimini Ýstanbul`da tamamladý. Sanat eðitimini ressam Saadettin Çaðlarca`dan aldý. Bir süre basýn ressamlýðý yapan sanatçýnýn yurtiçi ve yurtdýþýnda koleksiyonlarda yapýtlarý bulunmaktadýr. Ýstanbul`daki atölyesinde yaptýðý resimlerle günlük yaþamýný sürdüren Taþkýran, sergilerine hazýrlanýrken günü birlik yaþam kaygýlarýndan uzaklaþýp sanatýnýn özgün temalarýný oluþturmaya özen gösteriyor. Özellikle yöresel izlenimlere dayalý resimlerinde günlük çabalarýnýn dýþýnda, kendi yüreðinin, bilincinin, yeteneðinin ve eðilimlerinin öne çýktýðý, böylelikle özgün resimlere imza attýðý gözlemleniyor. Eleþtirmenler gözünde; Remzi Taþkýran`daki geleneksel deðerlere yakýnlýk, özgün bir resim biçemi yakalayabilmesi için bir olanak olarak vurgulanmaktadýr.

REMZÝ ÝREN

1943 yýlýnda, Tokat`ta doðdu.

1965 yýlýnda Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Tekstil Desenleri Bölümünde öðrenim görmeye baþlayan Remzi Ýren; 1970 yýlýnda bu bölümden mezun oldu. Öðrencilik yýllarýnda reklam ajanslarýnda grafikerlik ve Dormen tiyatrosunda sahne dekoratörlüðü yaptý.

Akbank`ýn açmýþ olduðu "Türk motifleri ile duvar kaðýdý" desen yarýþmasýnda ve Vakko`nun açtýðý "Osmanlý motifleri ile kumaþ desenleri" yarýþmasýnda ödül kazanan Remzi Ýren, 1970 li yýllardan günümüze kadar resimle uðraþmakta, karma ve kiþisel sergilere katýlmaktadýr.

Konularýnda daha çok yöresel ve folklorik öðeler yer almaktadýr. Akademide kurduklarý Halk Sanatlarý Derneðinde yaptýðý "Baþ baðlamalarý"araþtýrmasýný resim diliyle anlatmaya çalýþýr. Bunun yanýsýra Ýstanbul`dan, doðadan, kýrlardan, deniz kenarlarýndan görüntüleri tuvallerine yansýtmaktadýr.

Remzi Ýren, 1976`da girmiþ olduðu Tekel Genel Müdürlüðünde 15 yýl grafiker, 10 yýl da "Kültür ve Sanat danýþmaný olarak hizmet ettikten sonra isteði ile emekli olmuþtur. Halen kendi atölyesinde resim çalýþmalarýna devam eden Remzi ÝREN evli ve iki çocuk babasýdýr.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1430036

  Paylaş