KÜTÜPHANE

O
ORHAN GÜREL

1952 Sivas doðumlu olan Orhan Gürel’in resim tutkusu çocukluktan baþlar. Büyük bir þans eseri olarak, orta öðrenim yýllarýnda Eþref Üren gibi bir ustanýn öðrencisi olmuþtur. Suluboya tekniðine ilgisi de bu yýllarda baþlamýþtýr. Hocasýnýn etkisi ve teþvikleriyle, suluboya tekniðini ilerleterek, zaman içinde büyük bir ustalýk ve incelik kazanmýþtýr. Orhan Gürel, tam anlamýyla bir suluboya sanatçýsýdýr. Baþka hiç bir malzemeye yönelmemiþtir. Birleþik Ressamlar ve Heykeltýraþlar Derneði ve Suluboya Ressamlarý Grubu üyesi olan sanatçýnýn eserleri, yurtiçi ve yurtdýþý pek çok koleksiyonda yer almaktadýr.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1447238

  Paylaş