KÜTÜPHANE

N
NAFÝZ ÇAMLIBEL

1934 yýlýnda Yunanistan’ýn Ýskeçe þehrinde doðan sanatçý, ressam olmak üzere girdiði Güzel Sanatlar Akademisi’nde hocasý B.Rahmi Eyüpoðlu’nun önerisi doðrultusunda eðitimine mimarlýk bölümünde devam etti. Ayrýca üç yýl B .Rahmi Eyüpoðlu’nu atölyesinde çalýþtý. Bu arada mimarlýk eðitimini yarýda býrakan Çamlýbel, ÝTÜ Ýnþaat Mühendisliðinde Fakültesinden mezun oldu. Daha sonra mimarlýk eðitimini de tamamlayarak yüksek mimar diplomasý aldý. Bu eðitim süresinde, Rudolf BELLING ve Yavuz GÖREY’den modlaj dersleri, Ercüment KALMIK, Þadan BEZEYÝÞ, Mehmet PESEN, Turgut MÝNEZ ve gibi hocalardan da resim dersleri aldý.

Sanatçý ‘Varlýk’ dergisinde siyah-beyaz desenler çizdi ve ilk sergisini 1955 yýlýnda Sanat Eleþtirmeni-Yazar Fikret Adil’in yardýmlarý ile Ýstanbul Filarmoni Derneði Salonunda açtý.

1956-1978 yýllarý arasýnda akademik eðitim için gittiði Avrupa ve Amerika’da çeþitli müze ve sergilerde resim sanatýnýn dünyadaki geliþimini inceledi. 1978 yýlýndan itibaren atölyesini kurarak resim çalýþmalarýna baþladý ve 17 Kasým 2002 yýlýndaki vefaatine kadar çeþitli kiþisel sergiler açtý ve karma sergilere katýldý.

Sanatçý 1958 yýlýndan itibaren serbest mühendis-mimar olarak çalýþtý ve 1964 yýlýndan itibaren de üniversitede öðretim üyesi olarak çalýþmalarýna devam etti. Yýldýz Teknik Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi’nde 1989 yýlýnda Doçent ve 1995 yýlýnda da Profesör oldu. 1998 yýlýna kadar YTÜ Mimarlýk Fakültesi Yapý Anabilim Dalý Taþýyýcý Sistemler Bilim Dalý Baþkanlýðý görevini yaptý. 1998 yýlýnda Kültür Üniversitesi Ýnþaat Mühendisliði ve Mimarlýk Bölümlerinin kurucu öðretim üyeleri içersinde yer aldý ve 2002 yýlýna kadar bu üniversitenin Mimarlý Fakültesin de öðretim üyeliðine devam etti. Bilimsel açýdan da çok üretken olan sanatçýnýn 25 adet kitabý, 16 adet uluslar arasý makalesi ve 8 adet uluslar arasý kongrede sunulmuþ ve basýlmýþ bildirisi vardýr. 2000 yýlýnda Yunan Devletinin ICOMOS Bilim Ödülüne layýk görülmüþtür. Kendisi Fransýzca, Ýngilizce, Almanca, Ýtalyanca ve Yunanca dillerini bilirdi.

NAZIM MEHMET

1964 Bakü doðumlu olan Azeri ressam, sanatçý bir aileden gelmektedir. Resim eðitimine 1979 yýlýnda girdiði Azerbaycan Devlet Ressamlýk Lisesi’nde baþlayan sanatçý, lisenin ardýndan Azerbaycan Devlet Ressamlýk Akademisi’nden mezun olmuþtur. Akademik bir resim eðitimi almýþ olan Nazým Mehmet Rönesans sanatýna olan hayranlýðýný her zaman dile getirmiþtir. Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öðretim görevlisi olan sanatçýnýn, Azerbaycan, Almanya, Rusya, Danimarka, Beyaz Rusya, Ýsrail, Türkiye, Japonya, Ýsviçre, Litvanya, Dubai, Hindistan, Ukrayna‘da özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadýr.

NECATÝ SEYDÝ FERAHOÐLU

1975 yýlýnda Amasya’da doðan sanatçý, 1994 yýlýnda Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eðitim Fakültesi Resim Ýþ Eðitimi Bölümü’nü kazanarak, 1996 yýlýnda Grafik Ana sanat Dalý’ný seçmiþ, 1998’de de mezun olmuþtur. Ayný yýl öðretmenliðe baþlayan Ferahoðlu, aðaç baský ve gravür çalýþmalarýnýn ardýndan, öðretmenlik yýllarýnda yaðlýboya çalýþmalarýna aðýrlýk vermiþtir. 2007 yýlýnda Gazi Üniversitesi Eðitim Bilimleri Enstitüsü Resim-iþ Öðretmenliði Programý`nda “Ýlköðretim Okullarý 8. sýnýflarda Tokat Yazma Motiflerinin Özgün Baský Çalýþmalarýnda Uygulama Etkililiði Üzerine Bir Araþtýrma” konulu çalýþma ile yüksek lisansýný tamamlayan sanatçý, halen Akçaabat Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde resim öðretmeni olarak görev yapmaktadýr. 1 kiþisel serginin yaný sýra, 6 grup ve 28 karma sergiye katýlan sanatçý, GESAM ve Karadeniz Plastik Sanatlar Derneði üyesidir.

NEÞE EVÝTAN

1955 yýlýnda Ankara’da doðan sanatçý, 1979 yýlýndan itibaren, çocuk kitabý resimleme ve illüstrasyon aðýrlýklý olmak üzere grafik sanatýnda eserler vermiþtir. Karikatüre de emek veren Evitan, 2000 yýlýndan itibaren tamamen resme yönelmiþ, Haluk Evitan ile birlikte beþ sergiye imza atmýþtýr. Halen çalýþmalarýný Ankara’da sürdürmektedir.

Resimlerinde denemeci bir tutumla pentür geleneðini özenle irdeleyen sanatçý, izlenimlerini tuvale olabildiðince özgür aktarma alýþkanlýðýyla dikkat çekmektedir. Ýnsana dair sýnýrsýz yorumlarýn renkli evreninde yolunu kaybetmiþ bir çocuk tutumuyla çalýþmaktan zevk alan sanatçýnýn eserleri, kendi deyiþiyle sanatçýnýn evrene bir gülümsemesidir.

NEÞE GÜMÜÞÇÜOÐLU

Suluboya tekniðinin heyecanlý ve duygusal yapýsýna çok uyduðunu ve kendi özgün tavrýný bu yolla daha iyi yansýttýðýný ifade eden sanatçý, sulu boyanýn hýzý ve akýþkanlýðýný bu defa da atlarýn hareketliliði ile bütünleþtirerek kendine ait yorumuyla resimliyor. Bugüne kadar 70’e yakýn karma sergiye de katýlan Neþe Gümüþcüoðlu, Uluslararasý Plastik Sanatlar Derneði ve Suluboya Ressamlarý Grubu üyesi.

NEÞE ÜÇER

Ankara doðumlu olan Neþe Üçer, TED Ankara Koleji, Overseas School of Rome ve D.T.C.F. Ýtalyan Filolojisi`nde eðitimini tamamladý. 1960-64 yýllarýnda Roma’da Antony Lucchesi ile yaðlýboya, gravür, heykel ve suluboya çalýþtý.

1981-86 senelerinde Uzak Doðu’da Chinese Brush Painting’le (Çin Fýrça Tekniði) ile tanýþtý. Sanatçý Cheng Chong Art School’da (Kuala Lumpur – Malezya) daha sonra James Tan Atölyesinde (Singapur) Uzak Doðu sanatý üzerine çalýþtý.

Yurtiçi ve yurtdýþý olmak üzere 25 kiþisel ve birçok karma sergiye katýldý. 1983 senesinde Çin Fýrça Sanatýný tanýtan ilk suluboya sergisini açtý. 1986’dan sonra yaðlýboya çalýþmalarýna devam etti, bunun yaný sýra suluboya çalýþmalarýný da sürdürdü. NÜ Sanatevi`nde (Neþe Üçer Sanatevi) öðrencileriyle birlikte çalýþmalarýný sürdürmektedir.

NURAN ERBÜK

1958’de Ýstanbul’da doðan sanatçý, ilk, orta ve lise öðrenimini Ýstanbul’da tamamlayarak, 1979’da Atatürk Eðitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun olmuþtur. Resim çalýþmalarýnýn yanýsýra, Ýstanbul Davutpaþa Lisesi’nde Resim ve Sanat Tarihi öðretmenliði yapmýþ, Çankaya Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü’nde tiyatro, resim, müzik þenliði komite üyeliði, jüri üyeliði, Resim Komisyonu Baþkanlýðý görevinde bulunmuþtur. Sanatçý çalýþmalarýný doðanýn gerçeklerini doku ve hücrelerini teknik, desen renk ve estetik deðerleri hiçbir akýma-tarza girme önyargýsý olmadan gördüðü düþündüðü ve hissettiði þekilde sürdürmekte olduðunu ifade etmektedir.

NURDAN KARASU GÖKÇE

Edremit/Balýkesir’ de doðdu/Kayseri’de yaþýyor

1990’da Gazi Üniversitesi Eðitim Fakültesi Resim-Ýþ Eðitimi Resim Ana sanat dalýndan mezun oldu.

1991’de MEB Yurtdýþý Yüksek Eðitim Bursu ile Amerika Birleþik Devletlerine gitti.

1991’de Citrus College LCP’den Dil sertifikasý aldý.

1992’de Claremont Graduate University Fine Arts Faculty’de Resim Bölümü’ne kabul edildi.

1993’de Otis College of Art and Design’ da continuing education programýna katýldý.

1994’de Claremont Graduate University Fine Arts’tan MFA derecesi ile mezun oldu.

1994 Aralýk ayýnda Türkiye’ye döndü ve Kayseri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde araþtýrma görevlisi olarak göreve baþladý.

2004 Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden “Renk ve Iþýk ile Tinsel ve Düþüncel Mekanlar Yaratma” adlý çalýþmasý ile Sanatta Yeterlik aldý.

2007’de Nazým Mehmet ile birlikte hazýrladýðý “Desen Teknik ve Malzemeleri” ve “Desende Iþýk ve Gölge” adlý iki kitabý yayýmlandý.

2007 yýlýnda “A Unique Dance Form: Butoh” adlý bildirisi ile Paris’te 5. Uluslararasý The New Directions in the Humanities Conference’a (The Fifth International Conference on New Directions in The Humanities, Paris) katýldý.

2008 yýlýnda Doçent oldu. Halen Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde Öðretim Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

2009 Floransa Bienali’ne davet edilen sanatçý ABD ve Türkiye’de kiþisel sergiler açmýþ ve ABD, Londra, Bulgaristan ve Türkiye’de bir çok karma sergide yer almýþtýr.

NUSRET DÖKMECÝ

1947 yýlýnda Ýskilip`te doðan sanatçý, ekonomi ve maliye eðitimi almýþtýr. Çeþitli kamu kurumlarýnda müfettiþ ve genel müdür olarak görev yapan Dökmeci, resim çalýþmalarýný 1998 yýlýndan bu yana Hikmet Çetinkaya atölyesinde sürdürmektedir. Yurtiçi ve yurtdýþý koleksiyonlarda eserleri bulunan Nusret Dökmeci, çoðu Türkiye`de olmak üzere, Paris, Lefkoþa ve Atina`da sergilere katýlmýþtýr. Sanatçý halen üç ayrý atölyede resim dersleri vermektedir.

NÝHAT EVREN DERMAN

1981 yýlýnda Ýstanbul’da doðan sanatçý, babasý Hüseyin Cahit Derman ile tanýþtýðý resim sanatýný, 2008 yýlýnda baþarý bursu ile bitirdiði Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü’nde sürdürmüþtür. Eðitimi süresince Özdemir Altan, Ergin Ýnan, Mustafa Ata ve Zahit Büyükiþleyen atölyelerinde çalýþmýþ, neoklasik ve soyut dýþavurumcu bir üslupta eser vermeye baþlamýþtýr. Yaðlýboya tekniði dýþýnda da eser veren Nihat Evren Derman’ýn, serigrafi, litografi, gravür, fotoðraf, seramik, heykel ve iç dekorasyon çalýþmalarý bulunmaktadýr. Sanatçýnýn yurtiçi ve yurtdýþýnda özel koleksiyonlarda ve müzelerde eserleri bulunmaktadýr. Unesco’ya baðlý Uluslararasý Plastik Sanatlar Derneði üyesi olan Nihat Evren Derman, çalýþmalarýný Ýstanbul’da sürdürmektedir.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1447233

  Paylaş