KÜTÜPHANE

M
M.TURHAN SAVAÞ

1950 Bayburt doðumlu olan M.T.Savaþ ‘ýn resim yapma serüveni, Ankara’ da orta okul/lise eðitimi yýllarýna uzanmaktadýr. Eðitimini Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliðinde tamamlamýþtýr. Halen bir özel sektör kuruluþunda Yönetici/Makine Mühendisi olarak görev yapmaktadýr. Kara kalem, çini mürekkebi, sulu boya, yaðlý boya, akrilik gibi çeþitli malzeme ve teknikleri araþtýrarak ve kullanarak resim faaliyetlerini sürdüre gelmiþtir. Sulu boyanýn saydam ve dokunaklý yapýsýnýn sürekli kendisini etkilemesi nedeni ile bu yöne aðýrlýk vererek Iþýl Özýþýk atölyesinde uzun bir süre birlikte çalýþmalarýný sürdürmüþtür. Daha sonrada yine sulu boya konusunda Orhan Gürel atölyesinde birlikte çalýþmalarýna devam etmiþtir. Halen hem kendi atölyesinde sulu boya, akrilik, yaðlý boya gibi malzemelerle çalýþmalarýný sürdürmekte olan sanatçýnýn bazý eserleri özel koleksiyonlarda bulunmaktadýr. Eserleri Rc Art Gallery’de sergilenmektedir.

MEHMET HACIFETTAHOÐLU

1978 Trabzon doðumlu olan sanatçý, 2001’de KTÜ Fatih Eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar Resim-Ýþ Eðitimi Bölümü Grafik Ana Sanat Dalý’ný dereceyle bitirmiþtir. Ayný yýl Gümüþhane’de resim-iþ öðretmeni olarak göreve baþlamýþ, ulusal ve uluslararasý kýrka yakýn sergide yer almýþtýr. Bir çok özel koleksiyonda resim, heykel, rölyef, vitray ve grafik eserleri bulunan sanatçýnýn, yayýmlanmýþ bazý çalýþmalarý ile özel ve resmi kuruluþlar için yaptýðý grafik tasarým çalýþmalarý bulunmaktadýr. Çeþitli amblem yarýþmalarýnda iki birincilik, bir ikincilik ödülü alan Hacýfettahoðlu, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans programýna devam etmektedir. Karadeniz Plastik Sanatlar Derneði yönetim kurulu üyesi, Birleþmiþ Ressamlar ve Heykeltýraþlar Derneði üyesi olan sanatçý, halen Trabzon Maçka Lisesinde resim öðretmenliði görevinin yaný sýra, sanat çalýþmalarýna kendi atölyesinde devam etmektedir.

MEHMET HACIFETTAHOÐLU

1978 Trabzon doðumlu olan sanatçý, 2001’de KTÜ Fatih Eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar Resim-Ýþ Eðitimi Bölümü Grafik Ana Sanat Dalý’ný dereceyle bitirmiþtir. Ayný yýl Gümüþhane’de resim-iþ öðretmeni olarak göreve baþlamýþ, ulusal ve uluslararasý kýrka yakýn sergide yer almýþtýr. Bir çok özel koleksiyonda resim, heykel, rölyef, vitray ve grafik eserleri bulunan sanatçýnýn, yayýmlanmýþ bazý çalýþmalarý ile özel ve resmi kuruluþlar için yaptýðý grafik tasarým çalýþmalarý bulunmaktadýr. Çeþitli amblem yarýþmalarýnda iki birincilik, bir ikincilik ödülü alan Hacýfettahoðlu, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisans programýna devam etmektedir. Karadeniz Plastik Sanatlar Derneði yönetim kurulu üyesi, Birleþmiþ Ressamlar ve Heykeltýraþlar Derneði üyesi olan sanatçý, halen Trabzon Maçka Lisesinde resim öðretmenliði görevinin yaný sýra, sanat çalýþmalarýna kendi atölyesinde devam etmektedir.

MEHMET PESEN

1923 Ýstanbul’da doðdu.

1947 B.R.Eyüboðlu Atölyesi’nden 10 arkadaþý ile birlikte ’10 lar Grubu’ oluþumu

1948 Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü diplomasý

1948-49 Erzurum’da askerlik görevi

1949-52 Giresun Lisesi’nde Resim-SanatTarihi öðretmenliði

1953-63 Ýstanbul Haydarpaþa Lisesi’nde Resim-SanatTarihi öðretmenliði

1963-64 Kýbrýs Baf Lisesi’nde Resim-SanatTarihi öðretmenliði

1964-67 Ýstanbul Haydarpaþa Lisesi’nde Müdür Baþyardýmcýlýðý

1967-77 Ýstanbul Haydarpaþa Lisesi’nde Resim-SanatTarihi öðretmenliði

1977 Öncesi ve sonrasýnda çeþitli özel okullarda öðretmenlik

1986 UNICEF kartlarýna basýlýp tüm dünyada daðýtýmý yapýlmak üzere yapýtý seçilen ilk Türkiyeli sanatçý

1986 UNICEF ile Strasbourg Akademisi’nin birlikte düzenledikleri Uluslararasý Kartpostal Yaratýmlarý Yarýþmasý’nda Büyük Ödül

1998 Plastik Sanatçýlar Derneði ‘Sanatta 50.Yýl’ ödülü

2003 ‘10 lar Grubu’ Sergisi’ne katýlým, Antik Sanat Galerisi, Ýstanbul

MERAL HERGÜL

1999 yýlýnda Aynur Ocak ve Lütfü Günay’dan aldýðý resim dersleriyle sanat hayatýna baþlayan sanatçý, 2000 yýlýnda katýldýðý ilk sergi olan Merkez Bankasý Sanat Galerisi Karma sergisiyle sanat camiasýna merhaba demiþtir. O günden bu yana dört kiþisel sergisinin yaný sýra, Paris’te üç sergi olmak üzere, Lefkoþa, Atina ve Moskova’da davet edildiði sergilerle birlikte, otuzaltý karma sergiye katýlmýþtýr. Halen Hikmet Çetinkaya Resim Atölyesi’nde Hikmet Çetinkaya ve Erdoðan Seçil ile çalýþmalarýna devam eden sanatçýnýn, yurtiçi ve yurdýþýnda özel koleksiyonlarda resimleri bulunmaktadýr.

MEÝJÝ DÖNEMÝ (JAPONCA: - MEÝJÝ-JÝDAÝ)

Meiji devri, Ýmparator Meiji’nin 45 yýllýk saltanatýný kapsar, Gregoryen takvimine göre 23 Ekim 1868’den 30 Temmuz 1912’ye kadar sürmüþtür. Bu süre zarfýnda Japonya çaðdaþlaþmýþtýr ve dünyada güçlü bir statüye yükselmiþtir. Bu devrin adý “Aydýnlanmýþ Yönetimin Dönemi”dir.

MUHAMMED ADÝLÝ

1981 yýlýnda Tetova’da doðan sanatçý, Tetova Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Prof. Luan Zenkit Atölyesi’nden 2004 yýlýnda mezun olmuþtur. 2008 yýlýnda Tetova’da ilk kiþisel sergisini açan Muhammed Adili, halen Tetovo’da çalýþmalarýný sürdürmektedir. Sanatçý Association of Visual Artists (Görsel Sanatçýlar Derneði) üyesi ve Gallery of Arts sanat galerisi küratörüdür.

MÜMÝN CANDAÞ

1971 yýlýnda Trabzon Beþikdüzünde dünyaya gelen sanatçý, ilk, orta ve lise eðitimini Vakfýkebir’de tamamlamýþtýr. K.T.Ü. Fatih Eðitim Fakültesi Resim-Ýþ Öðretmenliði Bölümü’nü bitirdikten sonra bir süre Hatay’da Samandaðý ilçesinde öðretmenlik yapmýþ, 1996 yýlýnda Ý.T.Ü. Çevresel ve Görsel Sanatlar Yüksek Lisans Programýna baþlamýþ, ayný yýl Þiþli Sait Çiftçi Ýlköðretim Okulu’na tayin olmuþtur. 1999 – 2000 yýlýnda yüksek lisans eðitimini Teoman Südor – Ahmet Kesin ve Ferhan Gözgü Çelik atölyelerinden mezun olarak tamamlayan sanatçý, 40’a yakýn karma sergiye katýlmýþ 1 kiþisel sergisi bulunmaktadýr. 2002 Yýlýndan itibaren Trabzon Akçaabat Güzel Sanatlar ve Spor Lisesinde Resim Öðretmeni olarak görevine devam etmekte olan sanatçý, SESAN (Serbest Sanatçýlar) Trabzon Ýl Temsilcisi ve Karadeniz Plastik Sanatlar Derneði yönetim kurulu üyesidir.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1430031

  Paylaş