KÜTÜPHANE

K
KADÝR ÖZTOPRAK

1976 Ankara doðumlu olan sanatçý, ilk ve orta öðrenimini Ankara’da tamamlamýþ, 2002 yýlýnda Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü Resim Ana Sanat Dalý’ndan mezun olmuþtur. Kültür ve Turizm Bakanlýðý’nda görev yapmakta, resim çalýþmalarýný Ankara’da kendi atölyesinde sürdürmektedir.

KAMER ÖNDER

1954 yýlýnda Sürmene ilçesinde doðdu. 1989 yýlýnda, Karadeniz insanýnýn yaþam biçimini anlattýðý "Oluklu Vadi`nin Kadýnlarý" adlý kitabýný yayýnladý. 1988 yýlýndan baþlayarak resim dersleri aldý. Ünlü hocalarla çalýþan sanatçý daha sonraki yaþamýnda doðup büyüdüðü yörenin doðasýný naif bir anlayýþla resmederken, duygularýný "ÇÝZGÝ" isimli þiir kitabýnda topladý.Sanatçýnýn resimleri; görsel açýdan çekiciliði olan, güzellikler sunumu; doku, görüntü ve renk teknikleri açýsýndan baþarýlý çalýþmalar ürünü, kiþileri duygulandýran, iyi donatýlmýþ uyumlu ve dengeli etkiler býrakan, mutluluða tanýklýk eden resimlerdir.

Sanatçý, tahta iþçiliðinin nadide güzelliðini varolduðu dede evindeki pencereden; portakal ve çay bahçelerini seyrederek büyüdü. Bu nedenle doðanýn üretici gerçekliðini resimlerine yansýtýrken, bir baþka üretken kadýnýn; esirgemediði fedakarlýðýný tablolarýna taþýdý.Resimleri; uzaktaki daðlarýn üstüne çöken sislerin rutubetinde çay bahçeleri, portakal aðaçlarý, bir kayanýn yanýndaki gelincikler, papatyalar, doðayý doku doku süsleyen yeþilin; yaðmur, sis ve güneþle gün boyu buluþup oynaþtýðý, ovalarý, yaylalarý hepimize bir hatýrlatma gibidir.Anadolu`nun yalnýz aðaçlý buðday tarlalarýný, yalnýzlýktan kurtararak zenginleþtiren bir anlayýþla tuvale aktaran sanatçý, kentin yalnýzlýðýna isyan eder gibidir. Naif resimleri, içimizdeki yitirilmiþ güzelliklere bir övgü olarak düþünülebilir.Ýnsaný üþüten, ya da rüzgarýn önünde aðaçlarýn uçtuðunu hissettiren gizemli doða resimleri, insanda Anadolu`ya dönüþ duygularý uyandýrýr.Sanat yaþamýna Ankara`da devam eden sanatçý 17 kiþisel sergi açmýþtýr.

KAMURAN BABAN

Sanatçý 1952 yýlýnda Irak`ýn Kerkükkentinde doðmuþtur.Resim çalýþmalarýna daha küçük yaþlardayken babasýnýn atölyesinde baþlamýþtýr.1977`de Baðdat`ýn Almüstansýriye Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olup, lisans diplomasý almýþtýr. Irak, Lüksemburg ve Türkiye`de 10`u aþkýn kiþisel sergi açmýþ, birçok karma sergiye katýlmýþtýr.Birçok ödül alan sanatçýnýn, yurtiçi ve yurtdýþý (Irak, ABD, Ýngiltere, Fransa, Lüksemburg, Belçika, Almanya, Hollanda, Ýsveç, Ýsviçre ve Japonya’da) özel koleksiyonlarda 300’ü aþkýn yapýtý bulunmaktadýr.Sanatçý halen TRT`de çevirmen - spiker olarak çalýþmaktadýr.

KAYHAN AYBATLI

1959 yýlýnda Yerköy´de doðan sanatçý, 1977´de Kuleli Askeri Lisesini, 1981 yýlýnda Kara Harp Okulunu bitirmiþtir. Ýzlenimciliðin geleneksel takipçilerinden olan Aybatlý rahat bir fýrçaya, renkçi bir anlayýþa sahiptir. Resimlerinde yaðlýboyanýn dýþýnda pastel boyayý da ustaca kullanmaktadýr. Yurtiçi ve Yurtdýþýnda resmi ve özel birçok koleksiyonda eserleri bulunan sanatçý bugüne kadar 21 kiþisel sergi açmýþ birçok da karma sergiye katýlmýþtýr. Oyak´ýn düzenlediði resim yarýþmalarýnda iki kez birincilik ödülüne layýk görülmüþtür. Birleþmiþ Ressamlar ve Heykeltraþlar Derneði üyesi olan sanatçý, TC Kültür Bakanlýðý’nýn 1995 yýlýnda yayýnladýðý "Ressamlarýn Fýrçasýndan Ýstanbul" isimli katalogda ve yine TC Kültür Bakanlýðý’nýn 2006 yýlýnda düzenlediði "Türkiye Resimleniyor" ve "Ýstasyonlar" projelerinde yer almýþtýr. Çalýþmalarýný emekli olduktan sonra yerleþtiði Ankara´da kendi atölyesinde sürdürmektedir.

KAYIHAN AYBATLI

1959 yýlýnda Yerköy´de doðdu. 1977´de Kuleli Askeri Lisesini, 1981 yýlýnda Kara Harp Okulunu bitirdi.Ýzlenimciliðin geleneksel takipçilerinden olan Aybatlý rahat bir fýrçaya, renkçi bir anlayýþa sahiptir.

Resimlerinde yaðlý boyanýn dýþýnda pastel boyayý da ustaca kullanmaktadýr. Yurtiçi ve Yurtdýþýnda resmi ve özel birçok koleksiyonda çalýþmalarý bulunan sanatçý bugüne kadar 21 kiþisel sergi açmýþ birçokta karma sergiye katýlmýþtýr. Oyak´ýn düzenlediði resim yarýþmalarýnda iki kez birincilik ödülüne layýk görülmüþtür. Birleþmiþ Ressamlar ve Heykeltraþlar derneði üyesi de olan sanatçý, Kültür Bakanlýðýnýn 1995 yýlýnda yayýnladýðý "Ressamlarýn Fýrçasýndan Ýstanbul" isimli katalogda ve yine Kültür Bakanlýðýnýn 2006 yýlýnda düzenlediði "Türkiye Resimleniyor" ve "Ýstasyonlar" projelerinde yer almýþtýr. Çalýþmalarýný emekli olduktan sonra yerleþtiði Ankara´da kendi atölyesinde sürdürmektedir.

KAYIHAN KESKÝNOK

1923`de Izmir`de dogdu. Gazi Egitim Enstit¨sü Resim Bölümünü bitirdi. Isviçre hükümetinin bursuyla 1960 yilinda Lausanne `Ecole des Beaux-Arts`da çalisma olanagi buldu. 1963-1968 arasinda Gazi Egitim Enstitüsü Resim bölümünde ögretmenlik yapti. TRT Ankara Televizyonu Artistik Hizmetler Biriminde dekoratörlük ve müdürlük görevlerinde bulundu. Yurtiçindeki kisisel sergilerinin yani sira, yurtdisi karma devlet sergilerine katildi. Izmir ve Ankara Müzesinde, Yugoslavya Pociteli kenti Sanatçilar Kolonisi Müzesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve diger resmi kuruluslarla ozel kolleksiyonlarda yapitlari bulunan sanatçi, 1982 yilindan beri Sanat Yapim kurumunda, kendi adini tasiyan atölyeyi yönetmekte ve serbest sanatçi olarak çalismaktadir.

KENAN DEMÝR

1969 yýlýnda Trabzon’da doðan sanatçý, 1999 yýlýnda KTÜ FEF Güzel Sanatlar Eðitimi Bölümü’nden mezun olmuþtur. 1995 yýlýnda ayný kurumda araþtýrma görevlisi olarak göreve baþlayan Demir, 1999 yýlýnda KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisans eðitimini tamamlamýþtýr. 2005 yýlýndan bu yana ayný bölümde öðretim görevlisi olarak görevini sürdüren sanatçý, iki kiþisel sergi açmýþ, birçok grup ve karma sergiye katýlmýþtýr. T.C. Kültür Bakanlýðý “Türkiye Resimleniyor” ve “Garlar Resimleniyor” projeleri kapsamýnda da eser veren Kenan Demir, çeþitli kentlerde grup olarak farklý malzemelerden yapýlmýþ duvar resmi ve rölyef çalýþmalarý yaný sýra, çok sayýda kitap kapaðý tasarýmý, kitap ve dergiler için karikatür ve illüstratif çalýþmalara da imza atmýþtýr. Kenan Demir, GÖRSED (Görsel Sanatlar Eðitimcileri Derneði) ve KPSD ( Karadeniz Plastik Sanatlar Derneði) üyesidir.

KIVANÇ GÜLHAN

1963 yýlýnda doðan Kývanç Gülhan, almýþ olduðu mühendislik eðitiminin yaný sýra, resim sanatýnda da kendine bir kariyer edinmiþtir. Bugüne kadar 16 kiþisel sergi açan sanatçý, artistik ve mühendislik kariyerlerini beraber sürdürmektedir. Suluboya baþta olma üzere akrilik ve yaðlý boya yapýtlara imza atan Kývanç Gülhan’ýn, Türkiye’nin çeþitli kentlerinde sergilenen heykel, anýt ve rölyef çalýþmalarý da bulunmaktadýr. Çok az sayýda karma sergiye iþtirak etmiþ olan Kývanç Gülhan, son olarak Hasan Pekmezci, Þükran Pekmezci, Habip Aydoðdu, Ýsmet Yýlmaz, Vahap Demirbaþ ile birlikte Ankara Kale içi sergisine katýlmýþtýr. 2005 yýlýnda Interior Design Turkey ödül finalisti olan sanatçý, çalýþmalarýný Ankara’da sürdürmektedir.

KURBAN MELÝKOV

1930 Azerbaycan Bakü doðumlu olan sanatçý, 1948 yýlýnda A. Azimzade Azerbaycan Devlet Ressamlýk Koleji’ne kabul edilmiþtir. 1959 yýlýnda Azerbaycan Devlet Radyo ve Televizyon Komitesi bünyesinde resim eðitimini sürdüren Kurban Melikov, 1970 yýlýnda Televizyon Baþressamlýðý görevine yükselmiþtir. 1976 yýlýndan beri Azerbaycan Ressamlar Birliði üyesi olan sanatçý, 1989’da Azerbaycan Emektar Ressamý unvanýyla onurlandýrýlmýþtýr.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1430034

  Paylaş