KÜTÜPHANE

I
IÞIK ÇUHACIOÐLU

1967 yýlýnda Ankara`da doðan sanatçý, 1988 yýlýnda üniversite öðrenimi sýrasýnda Turan Erol, Zafer Gençaydýn, Hasan Pekmezci, Veysel Günay, Kaya Özsezgin, Sýtký Erinç ve Nihat Kahraman`dan resim dersleri aldý. 1992 yýlýnda Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü M. Zahit Büyükiþliyen Atölyesi`nden mezun oldu. Bir çok galeri ve özel sanat merkezlerinde resim öðretmenliði yapmýþ olan Iþýk Çuhacýoðlu, 2000 yýlýndan itibaren ÇSM`de resim öðretmenliði yapmaya devam etmekte, ayrýca davetli olarak okullarda sanat seminerleri vermektedir. 2007den itibaren bilinmeye baþlanan kendi buluþu olan spatula ile "Sarkýt" adýný verdiði kabartýlý teknikle ürettiði eserleriyle dikkat çekmektedir.

IÞIL ÖZIÞIK

Iþýl Özýþýk 1939 Kýrklareli doðumludur. Ýlk resim eðitimini, orta okul ve lise dönemlerinde sýrasý ile Ömer Hatipoðlu, Turgut Zaim, Cemal Bingöl, Eþref Üren atelyelerinde almýþtýr. Ankara Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunu olan sanatçý Master programýný Ortadoðu Teknik Üniversitesi, Ýnþaat ve Restorasyon Bölümü Mimarlýk bölümünde tamamlamýþtýr.

Yüksek öðrenimini takip eden üç yýllýk arkeoloji asistanlýðý döneminin ardýndan kendini tamamýyla resim çalýþmalarýna veren sanatçý bir taraftan da reklamcýlýk alanýnda "Art Director" olarak profesyonel çalýþmalarda bulunmuþtur.

Iþýl Özýþýk her türlü malzemeyle resim çalýþmalaýný sürdürmesine karþýn ülkemizde suluboya resmin önde gelen sanatçýlarýndan biri olarak tanýnmaktadýr. Sanatçýnýn resimlerine doðasýna aþýk olduðu Ýstanbul ve yaþamýný sürdürdüðü Washington DC`nin doðasý, yaðmur ve kar temalarý hakimdir.

Bugüne kadar yurtiçi ve yurt dýþýnda yüzün üzerinde kiþisel sergi açan sanatçýnýn eserleri yurtiçi ve yurt dýþýnda özel ve resmi kurum ve kuruluþlarýn koleksiyonlarýnda bulunmaktadýr. Sanatçý "The Washington Society of Landscape Painters" derneðinin daimi üyesidir. Amerika Birleþik Devletlerinde derneðin açmýþ olduðu bütün sergilere iþtirak etmektedir.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1430033

  Paylaş