KÜTÜPHANE

H
HALUK EVÝTAN

1952 yýlýnda Ýzmit’te doðan sanatçý, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nde yüksek lisansýný tamamlamýþtýr. Bugüne kadar 30 kiþisel sergi açan ve birçok karma sergiye katýlan sanatçý, çalýþmalarýný resim ve grafik dallarýnda sürdürmektedir.

Yapýtlarýnda genellikle insanýn iç dünyasýnýn sembolik ifadesine aðýrlýk veren sanatçýnýn form ve kompozisyon anlayýþý çarpýcý ve zengindir. Sulu boya resimlerinde figürün hakim olmasýna karþýn yaðlýboya yapýtlarýnda soyut yaklaþýmlar daha aðýr basmaktadýr. Devinim, çizgisel formlar ve aykýrý tutkularla çarpýcý biçimler, sanatçýnýn karakteri olan uyum yasalarýný oluþturmaktadýr.

HALÝL BAÞ

1987 Trabzon Tonya’da doðan sanatçý, 2005 yýlýnda Trabzon Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’nin ardýndan devam ettiði yüksek öðrenimini, 2009 yýlýnda mezun olduðu Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim-iþ Öðretmenliði Programý ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Eðitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Bölümü’nde yüksek lisans programý ile sürdürmüþtür. Ýki kiþisel sergi açan, bir çok grup ve karma sergilere katýlan, bazý özel koleksiyonlarda eserleri bulunan Halil Baþ, ‘Soyut resim gibi gördüðü, özgün ülkesinden etkilenerek’ çalýþmalarýný Trabzon Ortahisar’daki atölyesinde sürdürmektedir.

HASAN MUTLU

Yurtiçinde ve yurtdýþýnda özel koleksiyonlarda eserleri bulunan ve Kýrgýzistan Milli Sanatlar Akademisi daimi üyesi, ressam Hasan Mutlu,1956 - Yozgat, Sorgun’da doðdu.

1975 - Çeþitli dergilerde karikatür ve illüstrasyon çalýþtý.

1978 - Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde çalýþmaya baþladý.

1980 - Gazi Eðitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi.

1981 - Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi kuruluþ çalýþmalarýnda bulunarak, ayný yýl ÝstanbulResim ve Heykel Müzesi’nde tablo restorasyonu üzerine çalýþmalar yaptý.

1982 - Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’ne tablo restoratörü olarak atandý.

1984 - Fransýz Devlet Bursunu kazanarak Paris’e gitti. Bu ülkede çeþitli müzelerde ve atölyelerde tablo restorasyonu, konservasyonu ve müzecilik üzerine eðitim gördü. Halen Kültür ve Turizm Bakanlýðý’ndaki görevini sürdürüyor.

HATÝCE SOYSAL

1952 Eskiþehir`de doðdu.Ýlk ,orta ve lise öðrenimini Eskiþehir`de tamamladý.1976 Samsun Eðitim Enstitüsü Resim Bölümünü bitirdi.Anadolunun çeþitli bölgelerinde 23 yýl Resim Öðretmeni olarak çalýþýp emekli oldu. Sanatçý Anadolunun renkler diyarýný,özlenen karlý kýþ ayazlarýnýn hüzünlü yanlýzlýðýný,binbir dalýn,çiçeðin yaþama sevincini, sevgiyi, mücadeleyi,doðanýn yaþama dönüþümünü sulu boyanýn büyüleyici serüveni içinde kendine özgü bir dille anlatmaya çalýþmýþtýr.B.R.H.D.üyesidir.

HÜSEYÝN MACAR

25 Ocak 1960 Kýrþehir doðumlu, Gazi Eðitim Fakültesi, Resim Ana Sanat Dalý, Zahir Büyükiþliyen Atölyesinden mezun oldu.Yurt içi ve Yurt dýþý bir çok sergiye katýlmýþtýr.

HÜSEYÝN SARTAÞ

Hüseyin Sartaþ 1956 yýlýnda Ankarada doðan Hüseyin SARTAÞ 1989 yýlýnda Ankarada açtýðý resim sergisine dek deðiþik iþlerde çalýþtý. Naif resimlerimizin tanýnmýþ sanatçýlarýndandýr.Kýrsal kesimden gelen ressam kimliðinin ip uçlarý resimlerinde kolaylýkla görülmektedir.Bu resimler modern yaþam içersinde doðayý ve kendini tüketmiþ olan çaðdaþ insanýn ütopyasýdýr,belkide yitirilmiþ düþlerdir.Hüseyin SARTAÞ içimizde taþýdýðýmýz düþüncelerimizin özlemlerimizin yitirdiðimiz yada yo ettiðimiz doðal güzelliklerin resimlerini yapýyor.

HÜSEYÝN SAVRAN

1953 Ödemiþ doðumlu olan sanatçý, Ödemiþ’te tamamladýðý ortaöðreniminin ardýndan, 1974 yýlýnda Ýstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Resim Bölümü’ne devam ederek, 1979 yýlýnda mezun olmuþtur. ESBANK, DYO, TJK, ROTARY Kulübü gibi kurumlarýn açtýðý resim yarýþmalarýnda ödüller almýþ, 17 kiþisel sergi açmýþtýr. Baþlangýçta soyut çalýþmalarýyla adýný duyuran Hüseyin Savran, son dönemde doðayý kendi çizgileriyle yorumlayan özgün tarzýyla eser vermektedir. Sanatçý çalýþmalarýný Kocaeli’deki kendi atölyesinde sürdürmektedir.

HÝKMET ÇETÝNKAYA

1958 yýlýnda Konya Hasanþeyh`te doðan sanatçý, orta öðrenimini Denizli`de tamamlayarak, 1982`de Gazi Üniversitesi Eðitim Fakültesi-Resim Bölümü`nden mezun olmuþtur. Resim eðitimi yöntemleri konusunda yurtdýþýnda araþtýrmalarda bulunarak, kendi ismini taþýyan resim atölyesini ve daha sonra Çetinkaya Sanat Galerisi ile Galeri Hera`yý kurmuþtur. Resim dersleri ve sanat danýþmanlýðý çalýþmalarýnýn yanýsýra, Karayollarý Genel Müdürlüðü, DSÝ Genel Müdürlüðü, Hazine ve Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý, Hava Lojistik Komutanlýðý gibi kurum ve kuruluþlarda resim atölyesi kurulmasýna öncülük yapmýþtýr.

2001`de Ýsveç Stokholm Uluslararasý Dünya Sanat Fuarý`na davetli olarak katýlan sanatçý, yurt içinde baþta Ýstanbul ve Ankara olmak üzere uluslararasý düzeyde birçok sanat fuarý etkinliklerine katýlmýþ, 9`u yurtdýþýnda, toplam 51 kiþisel sergi açmýþ ve 400`den fazla karma sanat etkinliðine katýlmýþtýr. Ankara`daki atölyesinin yanýsýra, 2002 yýlýnda Paris`te açtýðý resim atölyesinde de çalýþmalarýný sürdüren Çetinkaya, Arc-En-Ciel Maison D`art Paris adýnda bir de resim galerisi açmýþtýr. Uluslararasý Plastik Sanatçýlar Derneði üyesi olan sanatçý, 2006 yýlýnda 45 Türk sanatçýsýyla Türkiye`yi temsilen Paris-UNESCO`da bir sergi organizasyonu yaparak iç ve dýþ basýnda Türk sanatýnýn ve sanatçýsýnýn tanýtýmýna katký saðlamýþtýr. Bir çok sanatçý dostuyla; 3 kez Paris te olmak üzere, Atina, Moskova, Kýbrýs ve Yunan adalarýnda (Patmos, Girit, Santorini, Mikanos) "Anadolu`dan Esintiler" adý altýnda sergi etkinlikleri yaparak, bu sergileri geleneksel hale getirme çabasý içerisindedir. Sanatçýya, Kavaklýdere Rotary Klübü tarafýndan 2006-2007 döneminde yýlýn meslek baþarý ödülü verilmiþtir.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1447230

  Paylaş