KÜTÜPHANE

G
GEORGS KRUTOJS

14 Temmuz 1938 Ukrayna’nýn Zaporozhye kentinde bir çiftçinin oðlu olarak dünyaya gelen sanatçý, ortaöðreniminin ardýndan kýsa bir süre freze operatörü olarak çalýþtýktan sonra askere alýnmýþtýr. Askerlik dönüþünde yerel bir gazetede çalýþmaya baþlayan Krutojs, 1961 yýlýnda, sonradan adý Ivan Fiodorov olan, Lvov’daki Polygraphic Enstitüsü’ne baþlamýþ, 1966’da bu okuldan teknik ressam ve grafiker olarak mezun olmuþtur. 1967 yýlýnda, Prof. P. Valeskalns’ýn tavsiyesiyle Litvanya Bilimler Akademisi Yayýnevi “Zinatne”de tasarým editörlüðü görevine baþlamýþtýr. 1992 yýlýna deðin sanatsal tasarým departmanýný yöneten sanatçý, halen ayný kurumda sanat yönetmeni olarak görev yapmaktadýr. 28 yýllýk sanat hayatý boyunca sayýsýz kitabýn yayýnlanmasýnda tasarým görevleri üstlenmiþ, pek çok kitap kapaðý hazýrlamýþ, sayýsýz tebrik kartý tasarýmý pek çok ülkede basýlmýþtýr. Georgs Krutojs, 5 kiþisel sergi açmýþ, pek çok karma sergiye katýlmýþ, çok sayýda kurumdan ödüller almýþtýr.

GÜLER GENÇ EROL

1971 Rize doðumlu olan sanatçý, 1994’de KTÜ – Fatih Eðitim Fakültesi Resim-Ýþ Eðitim Bölümü Resim Ana Sanat Dalý’ndan birincilikle mezun olmuþ, 1996’da ayný bölümde araþtýrma görevlisi olarak göreve baþlamýþtýr. 1997’de yüksek lisans eðitimini tamamlayarak ayný kuruma öðretim görevlisi olarak atanan sanatçý, halen bu görevine ve sanat çalýþmalarýna devam etmektedir. Yurt dýþýnda Ýngiltere ve Ýspanya’da, yurt içinde ise bir çok özel koleksiyonda eserleri bulunan Güler Genç Erol, Karadeniz Plastik Sanatlar Derneði üyesidir.

GÜLSEREN SÖNMEZ

1946 Ankara doðumlu olan sanatçý, Gazi Eðitim Enstitüsü Resim-Ýþ Bölümü`nden mezuniyetinin ardýndan, 26 yýl sürdürdüðü öðretmenlik mesleðinden emekli olarak, resim çalýþmalarýna aðýrlýk vermiþtir. Eserlerinde suluboya, yaðlýboya, pastel, özgün baský ve ebru tekniklerini kullanmýþtýr. Aðýrlýklý olarak suluboya tekniðinde çalýþmalarýný sürdürmektedir. Tema olarak genellikle kadýnýn fantastik dünyasýný, sürrealist tarzda yansýtan sanatçý, Birleþmiþ Ressamlar ve Heykeltýra

GÜNAY ARITMAN

Muharrem pire, yaþar Çallý, Hikmet Çetinkaya,Erdoðan Seçil, Nihat Tandoðan,ve Haluk Evitan gibi Üstadlardan resim eðitimi aldý. Çalýþmalarýna soyut figüratif tarzda devam etmektedir.

GÜZÝN ARISOY

Gümüþhane doðumlu olan Güzin Arýsoy, Gazi Üniversitesi Eðitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun olmuþtur. Uzun yýllar Anadolu’yu gezerek doðanýn ritmini ve özgürlüðünü ifade eden resim çalýþmalarý yapmýþ, bu süre içinde 15 kiþisel sergi açmýþ, bir çok ulusal ve uluslararasý karma sergiye katýlmýþtýr. Güzin Arýsoy’un çalýþmalarýnda doðanýn yok oluþuna dair anýlarýn ve yozlaþmaya dair bir baþkaldýrýnýn izini sürmek mümkündür. Beyaz renk ise adeta sanatçýnýn imzasý niteliðindedir. Eserleri yurtiçi ve yurtdýþýnda özel koleksiyonlarda bulunan sanatçý, halen çalýþmalarýna Ankara’daki kendi atölyesinde devam etmektedir.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1430031

  Paylaş