KÜTÜPHANE

F
FAHRETTÝN BAYKAL

(Kemalpaþa, 1948 - Ýstanbul, 2005)

Ýstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Dekoratif Resim Bölümünü bitirdi. Avusturya-Salzburg Yaz Akademisinde çalýþmalarda bulundu. Ýlk kiþisel sergisini 1976’da düzenledi.

Kýr eðlenceleri, coþkulu, çocuksu oyun gruplarý, salýncaklar gibi yaþam kesitlerinden konular üzerinde çalýþtý. Serbest sanatçý olarak yaþadýðý Ýstanbul’da 2005 yýlýnda vefat etti.

FARUK ÖZ

1955 yýlýnda doðdu. Ýlk, orta, lise öðrenimini Üsküdar’da tamamlarken resim sanatýna olan tutkusu, onu tanýnmýþ resim öðretmeni Saadettin Çaðlarca’yla tanýþmasýna aracý oldu. Bundan sonra kendisini onunda teþvikiyle tamamen resim çalýþmalarýnýn içinde buldu. Otuz yýlý aþkýn süredir Ýstanbul’un deðiþik görünümlerini resmederken eþsiz güzellikteki natürmort resimleriyle de sanatseverlerin beðenisini kazandý. Yurtiçi ve yurtdýþýnda birçok koleksiyonda eseri olan sanatçý çalýþmalarýný, Ýstanbul’daki atölyesinde resim derslerini de sürdürmektedir.

FATÝH URUNÇ

1966 yýlýnda Ankara’da doðan sanatçý, Ankara Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi mezunudur. 20 yýldýr serbest ressam olarak çalýþmalarýný sürdüren sanatçý, 1991 yýlýndan bu yana Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bodrum ve Mersin’de 28 kiþisel sergi açmýþ, pek çok karma ve yarýþmalý sergilere katýlmýþtýr. Kalkýnma Bankasý, Zýraat Bankasý, Ýzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi koleksiyonlarýnda ve bazý özel koleksiyonlarda eserleri bulunan Fatih Urunç, halen çalýþmalarýný Bodrum’daki atölyesinde sürdürmektedir.

FEHÝM HUSKOVIÇ

1967 yýlýnda Makedonya Cumhuriyeti’nin Orizari kentinde doðan sanatçý, Prof. Zoran Jovanovich atölyesinde master, Bulgaristan – Sofya Üniversitesi’nde ise doktorasýný tamamlamýþtýr. Halen Skopje’de Methodius Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde profesör unvanýyla ders vermektedir. Fehim Huskoviç, 1986 yýlýnda katýldýðý ilk karma sergiden bu yana 500’ün üzerinde karma sergi ve etkinliðe katýlmýþ, 60 kiþisel sergi açmýþ, Makedonya’da ve diðer ülkelerde 70 sanat kolonisine katýlmýþ, eserleri pek çok ödüle layýk görülmüþtür. Avustralya’dan Kanada ve Uzakdoðu’ya, özellikle de Avrupa’nýn hemen her ülkesinde sanatýný sergilemiþ olan sanatçýnýn, pek çok galeri, müze, sanat kolonisi, kültürel vakýf - enstitü koleksiyonlarý ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadýr.

FÜSUN ÜRKÜN

1960 yýlýnda Kayseri’de doðan sanatçý, resme 1984 yýlýnda Lütfü Günay atölyesinde baþlamýþ, daha sonra Yaþar Çallý’dan resim dersleri alarak, 1996 yýlýnda ilk kiþisel sergisini açmýþtýr. 1999 yýlý içinde Winsor&Newton þirketinin düzenlediði dünyanýn en büyük resim yarýþmasýnda Türkiye’nin beþ finalistinden biri olmuþtur. Bugüne kadar birçok sanat fuarý ve karma sergiye katýlan sanatçý ayrýca 11 adet kiþisel sergi açmýþtýr. Sanatçý, çalýþmalarýný kendi atölyesinde sürdürmektedir.

FÝKRET ÖZTÜRK

1961 Eskiþehir doðumlu olan sanatçý, 1988 yýlýnda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olmuþtur. Öztürk’ün Ýstanbul çoðunlukta olmak üzere, 35’e yakýn kiþisel sergisi, 1995 Marshall Yarýþmalý Sergi, 1990 - 19. Altýn Kiraz Resim Festivali yarýþmasý ve 1990 - 7. Uluslararasý Yunus Emre Resim Yarýþmasý ödülleri bulunmaktadýr.

FÝLÝZ ONAT

23 Haziran 1953 Ankara doðumlu olan sanatçý, 1975 yýlýnda Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlýk Akademisi Mimarlýk bölümünden mezun olmuþtur.Halen mimarlýk mesleðini sürdüren Filiz Onat, resim çalýþmalarýna 1968 yýlýnda baþlamýþtýr. 1985 yýlýndan itibaren heykel çalýþmalarýna devam eden sanatçý, 30’u aþkýn kiþisel sergi açmýþ, pek çok karma sergiye katýlmýþ, Ýstanbul Tüyap Sanat Fuarý’na Stillife Art Sanat Galerisi ile 2 kez katýlmýþtýr. Bir çok kiþi ve kuruluþun koleksiyonlarýnda eserleri bulunan Filiz Onat, Ankara Sanat Derneði’nin açtýðý yarýþmada resim dalýnda mansiyon almýþtýr.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1430034

  Paylaş