KÜTÜPHANE

E
EKREM KADAK

Niksar`ýn Yazýcý kasabasýnda doðdu. Samsun Eðitim Enstitüsü Resim Bölümü`nübitirdi.AnadoluÜniversitesi`nde lisans yaptý. Ülkenin deðiþik yörelerinde resim öðretmenliði görevinde bulundu. Halen Ankara`da yaþamakta olup, kendi atölyesinde çalýþmalarýna devam etmektedir.

EKREM KUTLU

1974 yýlýnda Trabzon Akçaabat doðumlu olan sanatçý, ilk ve ortaöðrenimini Akçaabat’da tamamlamýþ, 1995 yýlýnda Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eðitim Fakültesi Resim-Ýþ Öðretmenliði Bölümü’nden mezun olmuþ ve 1996 yýlýnda Elazýð Atatürk Lisesi’nde resim öðretmenliði görevine baþlamýþtýr.1992 yýlýndan 2010 yýlýna kadar çeþitli resim bölümleri, güzel sanatlar fakülte ve liselerine 650 öðrenci kazandýrmýþ olan Ekrem Kutlu, Akçaabat Belediyesi Kültür Araþtýrma Kurulu üyesi ve Karadeniz Plastik Sanatçýlar Derneði üyesidir. 30’a yakýn sergi etkinliði ile oldukça verimli bir sanatçý olan Ekrem Kutlu, Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile Devlet Demiryollarý Genel Müdürlüðü’nün ortaklaþa düzenlemiþ olduðu “Garlar Resimleniyor” projesine Samsun-Kavak tren garýný resmederek katýlmýþtýr. Erzurum Büyükþehir Belediyesi’nin yaptýrmýþ olduðu “93 Harbi – Nenehatun - Erzurum Kongresi” konularýný içeren seramik anýt rölyefi ve Akçaabat Belediyesi için “Muhacirlik” ve Sargana Destaný seramik rölyef grup çalýþmalarýný yapmýþtýr. Halen Akçaabat Lisesi Resim öðretmeni olarak görev yapmakta olan Ekrem Kutlu, çalýþmalarýný Akçaabat’taki atölyesinde sürdürmektedir.

ELA CÝN

1957 Ankara doðumlu olan Ela Cin, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü, Prof. Zafer Gençaydýn atölyesinden 1991 yýlýnda mezun olmuþtur. Yurtiçi ve Yurtdýþý bir çok özel ve devlet koleksiyonlarýnda eserleri bulunan sanatçý çalýþmalarýný Ankara’daki atölyesinde sürdürmektedir.

EMEL GÜLSOY

1971 Yýlýnda ODTÜ Matematik Bölümü’nden mezun olan sanatçý, öðrencilik yýllarýnda baþladýðý resim çalýþmalarýna 1982 yýlýndan itibaren Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi, Orhan Çetinkaya Resim Atölyesi, Galeri Sanat Yapým Kayýhan Keskinok Atölyesi ve Still Life Haluk Evitan Resim Atölyesi’nde devam etti. Ankara Kadýn Ressamlar Derneði üyesi olan Emel Gülsoy, açmýþ olduðu 10 kiþisel serginin yanýsýra, bu derneðin ve devam ettiði atölyelerin düzenlediði pek çok karma sergiye katýldý. Sanatçý, çalýþmalarýný Ankara’daki kendi atölyesinde sürdürmektedir.

EMÝNE TOKMAKKAYA

Nevþehir, Avanos`ta doðan Emine Tokmakkaya, 1986 yýlýnda Ankara Gazi Üniversitesi, Mesleki Eðitim Fakültesi Uygulamalý Resim Dalý’ný bitirdikten sonra, Ýstanbul`un çeþitli okullarýnda uzun yýllar resim ve grafik tasarým öðretmenliði yaparak, 2006 yýlýnda emekli oldu. Meslek liselerinde okutulan Temel Tasarým dersi için, kendi araþtýrmalarýný ve öðrencilerinin yapmýþ olduklarý uygulamalý çalýþma ve araþtýrmalarý da kapsayan bir kitap hazýrlamaya baþlayan sanatçý, 4 kiþisel sergisinin yanýsýra, ulusal ve uluslararasý bir çok karma sergi ve etkinliðe katýlmýþtýr. Uluslararasý Plastik Sanatlar Derneði (UPSD ) ve Güzel Sanat Eser Sahipleri Meslek Birliði (GESAM) üyesi olan Emine Tokmakkaya, çalýþmalarýný Ýstanbul ve Bodrum’da açtýðý Emos & ARTWORKS atölyelerinde sürdürmektedir.

ENDER DANDUL

1955 doðumlu. Akademisyen, tasarýmcý ve ressam. Dördü yurtdýþýnda olmak üzere, otuz kadar kiþisel ve birçok grup sergi ile bu günlere taþýdý sanatýný. Dandul’un resimleri; onun düþler/gerçekler, duyumlar/duygular arasýnda oluþan med-cezirlerden karaya vuran sürpriz objeler gibi spontane, samimi, saf ve sýcak... Bu yüzden paletindeki renk zenginliði, çizgisindeki dinamizm malzeme ve dokuyu kolaj disipliniyle kullanma ustalýðý, kompozisyondaki hassas dengelerin baþarýlý duygusu, onun resimlerinin yenilenme ile mistik duygusallýðý buluþtuðu yerdeki varlýðýna kanýttýr.

ERCAN AYÇÝÇEK

1974 yýlýnda Trabzon’da doðan sanatçý, 1996 yýlýnda K.T.Ü. Fatih Eðitim Fakültesi Resim-iþ Eðitimi Bölümü’nü bitirmiþtir. 7 kiþisel sergi açan, yurt içi ve yurt dýþýnda pek çok karma sergi ve sanat etkinliðine katýlan Ercan Ayçiçek, halen sürdürdüðü resim öðretmenliði görevinin yanýsýra, çalýþmalarýný Trabzon’daki kendi atölyesinde sürdürmektedir.

ERDOÐAN SEÇÝL

1938 Ankara doðumlu olan sanatçý, uzun seneler tanýnmýþ sanatçýlarla resim çalýþmalarý yapmýþ, müzisyen olarak görev yaptýðý Hava Kuvvetleri Dans ve Caz Orkestrasý ile Avrupa’nýn çeþitli þehirlerine yaptýðý gezilerde dünya sanatýný yakýndan tanýma fýrsatý bulmuþtur. Büyük boyutlu bir Atatürk portresi doksanlý yýllarda Anýtkabir’de sargilenen sanatçý, Mevlana ve Semazenler konulu çalýþmalarýný sürdürmektedir. 14 kiþisel sergi açmýþ, Paris, Moskova gibi baþkentlerde sergilere katýlmýþ olan Erdoðan Seçil UNESCO Türkiye Milli Komitesi, Uluslararasý Plastik Sanatlar Derneði üyesidir.

ERHAN HÖKELEK

1966 Merzifon doðumlu olan sanatçý, modernizmin toplumsal yaþama entegrasyonu ile geleneksel kökenlere sahip toplumlarda görülen sancýlarý, ironik bir anlatýmla resimlerine yansýtmaktadýr. Figüratif deformasyon ve tanýdýk objeler ile modernizme psikolojik ve sosyal aðýrlýklý bir gönderme yaparak, bu iki farklý sosyolojik yaþam konsepti arasýnda kalan bireyin maskelenmiþ geleneksel yaþam algýsýný gizlemeye çalýþmasýna dikkat çeker. Erhan Hökelek, bu güne kadar gerçekleþtirdiði 11 kiþisel sergisinde ve katýldýðý karma etkinliklerde, örtülü dürtülere ve suçluluk duygusu ile ortaya çýkan iç çatýþmalarýna, resimleriyle eleþtirel bir yaklaþým sergilemektedir.

ETHEM BAYMAK

1952`de Kosova`nýn Prizren þehrinde doðan sanatçý, Priþtine Üniversitesi Filoloji Fakültesi’nde Sanat Tarihi dersleri vermektedir. Deðiþik konularda 22 özgün kitabý olan sanatçý, eleþtiri, deneme, þiir gibi yazýn türlerinde incelemeleriyle uluslararasý bilimsel toplantýlara da katýlmýþtýr. Balkan Türk ressamlarý arasýnda ön sýralarda gösterilen Baymak, Kosova, Türkiye, Bosna-Hersek, Sýrbistan, Makedonya, Ýrlanda ve Avusturya’da açtýðý çok sayýda kiþisel sergisinin yaný sýra, pek çok da karma sergiye katýlmýþ, çok sayýda ödül, takdirname, derece ve plakete layýk görülmüþtür. Türkiye, Çekoslovakya, Ýtalya, Almanya, Hýrvatistan gibi ülkelerde zaman zaman araþtýrmalar sürdüren ve sanat etkinliklerine katýlan Ethem Baymak’ýn, ABD, Avrupa Birliði ve Türkiye’deki müzelerde ve özel koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadýr. Çalýþmalarýný Kosova`da sürdüren sanatçý, halen Kosova Türk Sanatçýlar Derneði baþkanýdýr.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1430034

  Paylaş