KÜTÜPHANE

D
DERYA BAÞKAN

1973 Trabzon doðumlu olan sanatçý, 1998 yýlýnda 19 Mayýs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim-Ýþ Bölümü`nden mezun olmuþtur. Trabzon baþta olmak üzere, çeþitli þehirlerde bir çok karma ve grup sergilere katýlmýþtýr. 2006 yýlýnda sanat hayatýna katýlan Teorem Sanat Merkezi`nin kurucularýndan olan Derya Baþkan, burada sürdürdüðü çalýþmalarýnýn yaný sýra, halen Trabzon Endüstri Meslek Lisesi`nde resim öðretmeni olarak görev yapmaktadýr.

DERYA ÖZEN

1971 Ankara´da doðan sanatçý, ilk – orta ve lise eðitimini Ankara’da tamamlamýþtýr. 1989 yýlýnda Gazi Eðitim Fakültesi’ni birincilikle kazanmýþ ancak eðitimine devam etmemiþtir. 2000 yýlýndan itibaren Haluk Evitan’la resim çalýþmalarý yapmýþ, 5 kiþisel sergi ve birçok karma sergiye katýlmýþtýr. Leke-çizgi ve renge dayalý soyut figüratif resim anlayýþýný; genellikle pastel, akrilik, füzen, kuru pastel, çini mürekkebi kullanarak karýþýk teknikle resimlerine aktaran sanatçý, halen Ankara Eryaman’da resim dersleri vermekte olup evli ve iki çocuk annesidir.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1430034

  Paylaş