KÜTÜPHANE

C
CEMAL GÜVENÇ

Cemal Güvenç, (d. 1925 Diyarbakýr) Türk Ressam, Sanat Eðitimcisi Yetenek snavý ile girdiði Ankara Gazi Eðitim Enstitüsü Resim Bölümü`nden, suluboyanýn en büyük ustasý Malik Aksel Müstakiller Grubu`nun kurucu üyelerinden Refik Epikman öðrencisi olarak 1949`da mezun oldu. Aralarýnda TED Ankara Koleji`nin de bulunduðu bir çok okulda resim ðretmenliði yaparak; Gazi Lisesi resim öðretmenliðinden emekli oldu. Hocasý Malik Aksel gibi, suluboyanýn güçlü Peyzaj ressamlarýndan olan sanatçý 1970 yýlýnda kurulan "Suluboya Ressamlar Grubu"nun da kurucu üyelerindendir. 1960 yýlýnda ilk sergisini açtýðý Tükish American Assoiation`de üç yýl peþpeþe üç sergi açtý. 1962 yýlýnda California Alexsanders Art Studio tarafýndan düzenlenen uluslararasý bir sergiye o yýllarda hiç de kolay olmayan 5 eserle katýlabilmeyi baþaran ve bir çalýþmasý 1997 yýlýnda Vakko tarafýndan eþarp olarak basýlan sanatçýnýn yurtiçi, yurtdýþý birçok koleksiyonda eserleri bulunmaktadýr.

CEVDET BATUR

1930 yýlýnda Ankara’da doðan sanatçý, ilk ve orta öðrenimini Ankara’da tamamlamýþ, bu dönemde Eþref Üren’in öðrencisi olmuþtur. 1947`de Türkiye genelinde yapýlan bir sýnavla Ýstanbul Eðitim Enstitüsü’ne baðlý Resim- Müzik seminerine seçilen Batur, daha sonra bu seminerin kapatýlmasýyla öðrenimini Bolu’daki öðretmen okulunda sürdürmüþtür. 1950 yýlýnda G.E.E. Resim Bölümü’ne baþlayan Cevdet Batur, burada Ferit APA, Refik EPÝKMAN ve Malik AKSEL hocalarýn atölyelerinde çalýþarak, 1953 yýlýnda mezun olmuþtur. 1960 yýlýna kadar muhtelif eðitim kurumlarýnda resim ve sanat tarihi öðretmenliði yapmýþ, 1960-1995 yýllarý arasýnda önce Devlet Tiyatrolarý’nda, daha sonra ve uzunca bir süre boyunca Devlet Opera ve Balesi’nde, pek çok sahne eserinin dekor ve kostüm projesine imza atmýþtýr. 1995 yýlýnda Devlet Opera ve Balesi baþdekoratörlüðü görevinden emekli olmuþtur. Yurtdýþýnda Almanya, Ýngiltere, A.B.D.`nde 6 sergi olmak üzere toplam 62 kiþisel sergi gerçekleþtiren sanatçý, TC Kültür Bakanlýðý tarafýndan 2 kez onur plaketleriyle ödüllendirilmiþtir. 100’ü aþkýn insan figürlü “Ekmek Kavgasý” adlý tablosu DYO Resim Yarýþmasýnda sergilenmiþ, son olarak Sofya’da açýlan Avrupa Birliði Ülkeleri Karma Resim Sergisi’ne Türkiye’yi temsilen katýlmýþtýr. Cevdet Batur, baþta Cumhurbaþkanlýðý Köþkü’nde “Ankaralý Seðmenlerin Atatürk’ü Karþýlama” tablosu ile Resim Heykel Müzesi, Kültür Bakanlýðý, Anayasa Mahkemesi, Ýþ Bankasý, Ziraat Bankasý, Vakýfbank, Þekerbank gibi bankalarýn koleksiyonlarýnýn yaný sýra birçok özel ve resmi kuruluþlarýn koleksiyonlarýnda eserleri yer alan, resim sanatýmýzýn medar-ý iftiharýdýr.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1430033

  Paylaş