KÜTÜPHANE

B
BANU PAKER

Ýstanbul doðumlu olan sanatçý, Gorbon Seramik Fabrikasý’nýn Finansman Müdürü olan babasýnýn iþinden ötürü seramik çalýþmalarýna daha öðrenciyken baþladý. Ýktisadi ve Ticari Ýlimler Akademisi, Siyasal Bilimler Bölümü’ndeki eðitiminin yanýsýra yaptýðý seramik çalýþmalarýyla, küçük ev seramiðinden seramik heykellere ve taký çalýþmalarýna kadar geniþ bir yelpazede deneyim kazandý.

Akademi mezuniyetinden sonra 1978 yýlýndan itibaren Gorbon Iþýl’ýn sanatsal seramik departmanýnda görev aldý. 1992’de kendi atölyesini ve bir showroom kurana kadar, butik seramik çalýþmalarýyla sanatýný icra etti.

Anadolu Medeniyetleri ve Osmanlý seramik biçimlerini modern formlarda sanatýna katan Paker, özellikle mavi zeminlerde kullandýðý altýn sýrlý parçalarla dikkat çekmektedir.

BLUE BLANC

Bu ekol, sýraltý kobalt mavisi ile dekorlanan "mavi-beyaz" (bleu-blanc) porselen ekoluydu. Çin`de bu yeni tarz porselenin nasýl olup da geliþip, çabucak yükseldiði konusunda bazý düþünceler vardýr. Ýstilacýlara Kubilay 1279 yýlýnda tüm Çin`e egemen olarak Çin Ýmparatoru oldu. karþý tavýr koyan sanatçýlar; iç göçü protesto etmek amacýyla, tüm renklerden arýnmýþ, bembeyaz porselen zemin üzerine yalnýzca tek bir renk ile, "mavi"ile dekor yapmayý yeðlediler. Tüm yakýndoðu`da olduðu gibi, Uzakdoðu`da da mavi rengin nazara ve büyüye karþý koruyucu gücüne ve güvencesine inanýlýyordu. Çinli sanatçýlar, saraya karþý kendilerini kanýtlamak için, porseleni içinde bulunduklarý koþullarda dekorlamada, mavi rengi özellikle seçmiþ olmalýydýlar. Çin`de sýraltý kobalt dekoru yöntemi ile üretilen mavi-beyaz porselen tekniði, geçmiþten de güç alarak, sanatýn zirvesine hem biçim, hem de dekor olarak çok çabuk eriþti. Çinliler seramik sanatýnda olduðu gibi, tüm diðer sanat ve tekniklerin de doruklarýna bir dinsel etkiyle, yani Budizm ile ulaþmýþlardýr. Buda`nýn inançlarýnýn arasýnda "maddeye yüz çevirmeden ruha ulaþmak" temasý önemli bir yer alýr. Onun sanata bakýþ açýsý, bir iþe yararlý olmak felsefesine dayanmaktaydý. Budizm felsefesinde, insanýn ortadan kaldýrýlmasý gereken kötülüklerin baþýnda bilgisizlik gelmekteydi. Esasýnda "Nirvana"ya giden yol bilgiden geçmekteydi. Nirvana; kutsal ýþýk, temiz yürek kadar, bilgili ve becerikli kafanýn ulaþabileceði bir realiteydi.

BONBONÝER

Fransýzca þekerlik.

BÜLENT AYTAÇ

1974 Ankara’da doðan sanatçý; ilk ve orta eðitimini Sinop’ta tamamlamýþtýr. 1999 yýlýnda Hacettepe Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun olmuþ, 2003 yýlýnda Ankara Üniversitesi Güzel Sanatlar Eðitimi Programcýlýðý bölümünde yüksek lisans yapmýþtýr. 2008 yýlýna kadar çeþitli eðitim kurumlarýnda yaðlýboya resim ve sanat tarihi dersleri veren sanatçý, bir çok karma ve yarýþma sergilerine katýlmýþtýr. Yumuþak renk alanlarýyla, opak ýþýk etkileri oluþturan Bülent Aytaç, çalýþmalarýna Ankara’daki atölyesinde devam etmektedir.

BÜLENT YAVUZ YILMAZ

1971 Trabzon Çaykara doðumlu olan sanatçý, 1995 Selçuk Üniversitesi Eðitim Fakültesi Resim-iþ Bölümü, Resim Ana Sanat Dalý Dr. Alaybey Karoðlu Atölyesi`nden mezun olmuþtur. 2010 yýlýna kadar 9 kiþisel sergi açan Bülent Yavuz Yýlmaz, 30’a yakýn karma sergiye katýlmýþ, pek çok yarýþma sergilerinde eserleri sergilenmiþtir. Sanatçý çalýþmalarýný Bolu’daki atölyesinde sürdürmektedir.

BÝGE KOCÝSTA

1970 yýlýnda Makedonya’nýn Tetovo kentinde doðan Bige Kocista, Lise eðitiminin ardýndan, çocukluðundan beri büyük ilgi duyduðu resim sanatýný meslek olarak seçmeye karar vermiþtir. Genellikle doða, eski þehirler ve objelerin aðýrlýklý olduðu non-figüratif eserler veren Kocista, dünyayý kusursuz bir mükemmeliyet içinde resmettiði, son dönem Rönesans ve Barok perspektifini kullandýðý özgün bir tarza sahiptir. Kompozisyonlarýnda, kenarýna eski kentler kurulu akarsular, ormanlar ve dað yýðýnlarý dikkat çeker. Prof. Nevenka Nekic’in sözleriyle; “...O, Avrupa ve dünya trendleri dairesine girerken, ayný zamanda gelenekselcilik deðerlerini de terk etmemiþtir. Bige Kocista, her ressamýn yaptýðý gibi, kendisini farkýndalýðýn ümit verici dünyasýna adamýþtýr.”

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1430031

  Paylaş