KÜTÜPHANE

A
A. AYDIN BAYKARA

1954 Ankara doðumlu olan sanatçý, 1980 yýlýnda Ege Üniversitesi Kimya Fakültesi`nden mezun olmuþtur. Uzun yýllar deðerli sanatçý Asým Yücesoy ile çaliþan sanatçýnýn üç eseri, kitap kapaðý olarak basýlmýþ, bir eseri de ODTÜ 50. Kuruluþ Yýldönümünde çýkarýlan "Psikolojik Saðlýðýmýzý Nasýl Koruruz" baþlýklý ansiklopedide yine kapak resmi olarak kullanýlmýþtýr. Baykara`nýn iki resmi Bilkent Üniversitesi`nce açýlacak olan Hamiye Çolakoðlu Müzesi`ne alýnmýþ, ayrýca sanatçýnýn iki resmi, Amerika`da her yýl yayýnlanan World Wide Art Books - International Contemporary Masters 2010 (2010 Uluslararasý Çaðdaþ Sanat Ustalarý) Sanat Kataloðu’nda yayýnlanmýþtýr. Sanatçý, 2002 yýlýnda Türk ressamlarý ve eserlerini dünyaya tanýtmak amacýyla, “http://www.turkishpaintings.com” adlý bir websitesi kurarak Türk sanatçýlarý ve eserlerini uluslararasý boyuta taþýmýþtýr. Amerikan Suluboya Derneði üyesi, UPSD, BRHD ve GESAM üyesi olan Baykara, yirmi iki kiþisel sergi açmýþ, elli üç karma sergiye katýlmýþtýr.

ABDÜLKADÝR YILDIRIM

1959 Trabzon doðumlu olan sanatçý, Ticaret Lisesi’nden mezun olmuþtur. Trabzon yöre kültürünü ve iyimser bakýþ açýsýný aktardýðý tablolarýnda, aðýrlýklý olarak Karadeniz’in büyülü mavisini, deniz ve insan iliþkilerini, yaylalarýn doðal güzelliklerini ve yaþam tarzýný yansýtýr. 17 kiþisel sergi açmýþ, 32 grup ve karma sergilerine katýlmýþ olan Abdülkadir Yýldýrým, Karadeniz Plastik Sanatlar Derneði Üyesidir.

ADÝL OCAK

Sanatçý 1951 yýlýnda Trabzon`da doðdu. 1977`de Gazi Eðitim Enstitüsü Resim Bölümü`nü bitirdi.Resimlerinde, doðaya ve yaþama iliþkin saf izlenimlerini, safyürek ressamlara özgü, safyürek bir içtenlik doðrultusunda yansýtmaktadýr.

AFET MAHMUDOVA

1969 Azerbaycan Bakü doðumlu olan Afet Mahmudova, sanatçý bir aileden gelmektedir. 1984 yýlýnda girdiði A. Azimzade Azerbaycan Devlet Ressamlýk Koleji’nin ardýndan, Azerbaycan Devlet Ressamlýk Akademisi’nden mezun olan sanatçý, 2005’te Azerbaycan Ressamlar Birliði Rengkarlýk Bölümü, 2006 yýlýnda ise ayný birliðin Karikatürcüler Cemiyeti üyeliðine kabul edilmiþtir. Azerbaycan kültürünün en önemli unsurlarýndan olan halý ve minyatür sanatlarýyla yakýndan ilgilenen Afet Mahmudova, kiþisel sergilerinin yanýsýra, bir çok grup ve karma sergiye de katýlmýþtýr. Afet Mahmudova halen A. Azimzade Ressamlýk Koleji’nde öðretim görevlisi olarak çalýþmakta, bir yandan da özel bir firma için halý ressamlýðý görevini sürdürmektedir.

AHMETOV TARIEL

1972 yýlýnda Azerbaycanýn Nefçala þehrinde dünyaya geldi. 1978 yýlýnda orta okula baþlamýþdýr. Onun resim sanatýna hevesi çocukluk yýllarýnda görünüyordu. Bu yüzden de orta okulu bitirdikden sonra Rusyanýn Tambov þehrinde ressamlýk okuluna baþladý. 1991 yýlýnda askere gitti. Askerlikden sonra tüm hayatýný sanatýna baðladý. Þimdiye kadar yüzlerce resim yaptý. En çok grafik, real, üslublerinde çalýþýyor. Eserleri dünyanýn bir çok ülkelerinde koleksiyoncular tarafýndan alýnmýþtýr. Kendisi Azerbaycanýn Bakü þehrinde yaþamaktadýr. Evlidir, iki oðlu, bir kýzý vardýr.

ALEXANDAR JOVANOVSKI

1977 yýlýnda Makedonya Cumhuriyeti’nin Veles kentinde doðan sanatçý, Skopje Güzel Sanatlar Lisesi’nin ardýndan devam ettiði Skopje Güzel Sanatlar Akademisi Grafik Sanatlar Bölümü Prof. Kostadin Tancev-Dinka atölyesinden 2001 yýlýnda mezun olmuþ, ayný bölümde Prof. Mirko Vuisik atölyesinde devam ettiði master programýný ise 2010 yýlýnda tamamlamýþtýr. Öðrenci deðiþim programý dahilinde gittiði ABD’nde 3 kiþisel sergi açan Aleksandar Jovanovski, buna ek olarak Makedonya’da 4 kiþisel sergi açmýþ, Makedonya, Belçika ve Bulgaristan’da pek çok karma sergi ve sanat kolonisine iþtirak etmiþtir. Eserleri 3 kez ödüle layýk görülen sanatçý, halen Makedonya Cumhuriyeti’nin Veles kentinde çalýþmalarýný sürdürmektedir.

ALFRED MIRASHI MILOT

1969 Arnavutluk doðumlu olan Alfred Mirashi Milot, 1999 yýlýnda Milano`da resim eðitimi almakta olduðu Brera Güzel Sanatlar Akademisi`nden derece ile mezun olmuþtur. 1996 yýlýnda ilk kiþisel sergisini Everyday Portraits adýyla Milano`da açmýþ olan sanatçý, sonrasýnda pek çok kenti ile Ýtalya baþta olmak üzere Avrupa`nýn bir çok ülkesinde kiþisel açmýþ, karma sergilere, bienal ve sanat etkinliklerine katýlmýþtýr. Halen çalýþmalarýný ve yaþamýný Milano ve New York kentleri arasýnda paylaþtýrarak sürdürmektedir.

ANGEL KORUNOVSKI

1979 yýlýnda Makedonya’nýn Veles kentinde dünyaya gelen sanatçý, 1998’de Skopje Uygulamalý Sanatlar Okulu Heykel Bölümü’nden mezun olduktan sonra devam ettiði Conservasyon ve Restorasyon master programýný, 2003 yýlýnda Skopje Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Profesör Vasil Vasilyev Atölyesi’nde tamamlamýþtýr. Bu güne kadar 5 kiþisel heykel sergisi açan sanatçý, 14 karma sergi, 7 sanat kolonisine katýlmýþ, 2005 yýlýnda Paris’e “Cité internationale des arts”a davet edilmiþtir. 2004 – 2009 arasýnda yaptýðý anýt heykelleri Makedonya’nýn Veles, Skopje ve Strumica kent merkezlerinde bulunan Angel Korunovski, çalýþmalarýyla toplam 9 birincilik ödülüne hak kazanmýþ, Balkanlar’ýn en önemli sanatçýlarý arasýnda sayýlmaktadýr.

ART DECO

1920`lerden sonra baþlayan bir sanat akýmýdýr.Ana öðesi geometrik formlardýr. Süslemeyi deðil iþlevselliði öne çýkarýr.

ASÝYE AYTAN

Suþehri`nde doðdu. Okul yýllarýnda resim ile ilgilendi, Türkiye Ýþ Bankasý’nda görev yaptý. Doðaya olan tutkusu nedeniyle fotoðrafçýlýða ve resim yapmaya yöneldi. Yaþamý büyük bir tutku, coþku ile incelemekte, bu duygularýný da renkler ve çizgiler aracýlýðý ile tualine aktarýp paylaþmaktadýr. Resimlerinde renk ve lekeleri özgürce kullanan ressam, bu þekilde özgün bir tarz yakalamýþtýr.Yurt içinde ve yurt dýþýnda çeþitli koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadýr.Asiye Aytan,resim çalýþmalarýný Ankara `da sürdürmektedir.

AYDIN ALTUNDAÐ

1975 Samsun Vezirköprü doðumlu olan Aydýn Altundað, 1998 yýlýnda Anadolu Üniversitesi Eðitim Fakültesi Resim Ýþ Öðretmenliði Heykel Ana Sanat Dalý’ndan mezun olmuþtur. Farklý illerde kiþisel sergiler açmýþ ve birçok karma sergiye katýlmýþ olan sanatçýnýn, bazý özel koleksiyonlarda ve resmi kurumlarýn koleksiyonlarýnda eserleri yer almaktadýr. Sanatçý, resim ve heykel çalýþmalarýný kendi atölyesinde aktif olarak sürdürmektedir.

AYNUR AÇIKGÖZ

1964 Bulgaristan Mestanlý doðumlu olan sanatçý, temel resim eðitimini Bulgaristan`da almýþ, büyük üstat Þeref Bigalý’nýn özel atölyesinde resim çalýþmalarýný sürdürmüþtür. Yurtiçi ve yurtdýþýnda 8 kiþisel sergil açmýþ ve karma sergilere katýlmýþ olan Aynur Açýkgöz, uluslararasý bienal ve sempozyumlara katýldýðý gibi, kendisi de bu türden uluslararasý organizasyonlar düzenlemektedir. Sanatçýnýn eserleri yarý soyut ve figüratif olmanýn yanýsýra, kendine özgü bir teknik ve renkçilik ile dikkat çekmektedir. Aynur Açýkgöz, çalýþmalarýna kendi atölyesinde devam etmektedir.

AYNUR OCAK

1955yýlýnda Ankara’da doðan sanatçý, 1977’de G.E.E. Resim Bölümü mezunudur. Ýlkkiþisel sergisini 1989 yýlýnda Ankara Valiliði Sanat Galerisi`nde açmýþtýr. Yaðlýboyaçalýþmalarýnda kadýn temasýný aðýrlýklý olarak iþleyen sanatçý, renk oyunlarýnýmitolojik bir üslupla anlatmaktadýr. Son dönem çalýþmalarýnda camaltý tekniðiaðýr basan sanatçý, eserlerinde þahmeranlar, Piri Reis haritalarý, tuðralar veAnadolu motiflerini kullanmaktadýr. Birleþik Ressamlar ve HeykeltýraþlarDerneði üyesi olan Aynur Ocak, çalýþmalarýný kendi atölyesinde sürdürmektedir.

AYTEN TAÞPINAR

Ayten Taþpýnar 1944 yýlýnda Merzifon`da doðdu. 1967 yýlýnda K.T.Y.Ö. Okulu Resim Bölümü`nden mezun oldu. 1967-1994 yýllarý arasýnda Muðla Anadolu Kýz Meslek Lisesi`nde Resim Öðretmenliði yaptý. Muðla Merkez Çocuk Bakým ve Yetiþtirme Yurdu`nda çocuklara resim çalýþmalarý yaptýrdý ve 1979 yýlýnda Uluslararasý Çocuk Yýlýnda Türkiye Milli Komitesi`nin düzenlediði konferansta çocuklarýn resimlerini sergiledi. Ayrýca Mimarlar Odasý ve Muðla Belediyesi`nin düzenlediði, çocuk resim kurslarýnda görev aldý. "2008, 10 Kasým gazetelerinizde Atatürk" sergisini düzenledi. 2009 yýlýnda uygulamaya koyduðu "Sokak Sokak Resim Atölyesi" projesi ise sürmektedir. Pek çok karma sergiye katýlan sanatçý, çalýþmalarýna atölyesinde devam etmektedir.

AYÞE ARKÜN

1958 yýlýnda Ankara’da doðan Ayþe Arkün, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü mezunudur Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliði (GESAM), Ankara Kadýn Ressamlar Derneði (AKRD), Kadýn-Sanat-Akdeniz (FAM) Türkiye Grubu, Uluslararasý Plastik Sanatlar Derneði (UPSD), Birleþik Ressamlar ve Heykeltýraþlar Derneði (BRHD) üyesidir. Aðustos 2010 tarihine kadar 11 kiþisel sergi düzenlemiþ, 7`si uluslararasý olmak üzere 40`ýn üzerinde karma ve grup sergilerine katýlmýþtýr.

AYÞE SERÝM

1966 yýlýnda Ankara`da doðdu. Zübeyde Haným Kýz Meslek Lisesi mezunu olan sanatçý, Gazi Üniversitesi Meslek Eðitim Fakültesinden ayrýldý. Güzel sanatlar Özel Okulunda iki sene stilistlik eðitimi aldý. "Genç Stilistler Yarýþmasý`nda Baþarý Belgesi almaya hak kazandý. Çocukluðundan beri bir tutku olan resim çalýþmalarýna 2000 yýlýndan itibaren yaðlý boya ile devam etti. 11 yýldýr yaðlý boya, pastel boya ve kara kalem çalýþmalarýný sürdürüyor. Yeteneði ve ilgi alaný portre üzerinedir. 2008 yýlýndan itibaren yetiþkinler için resim öðretmenliði yapýyor. Çeþitli karma sergilere katýlmýþ olup, özel koleksiyonlarda ve kamu kuruluþlarýnda eserleri vardýr. GESAM üyesidir.

BİLKENT CENTER AVM
SANAT SOKAĞI 3/33 TEPE HOME KATI
BİLKENT / ANKARA
TEL : 0 312 242 00 22
info@rcmuzayede.com

REAL COLLECTION
BRITISH ANTIQUE DEALER ASSOCIATION
DOST ÜYESİDİR
Ziyaretçi sayısı : 1447250

  Paylaş